Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

14 stycznia 2013

Organizacja zajęć umuzykalniających dla dzieci a stawka VAT

158

Usługi kulturalne polegające na organizacji zajęć umuzykalniających dla małych dzieci, mające na celu edukację kulturalną i rozwijanie zdolności artystycznych, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 października 2012 roku nr IBPP3/443-656/12/MN.

Sytuacja podatnika

Centrum Kultury jest instytucją samorządową wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Przedmiotem działania Centrum Kultury jest wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury, w tym rekreacji i sportu oraz zapewnienie obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek i obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

W celu realizacji ww. zadań Centrum Kultury prowadzi działalność w domach kultury, świetlicach oraz na terenie obiektów sportowych, będących w dyspozycji instytucji na podstawie umowy użytkowania. Ponadto może podejmować inną działalność gospodarczą, handlową i usługową w celu pozyskania środków na realizację zadań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

CK realizując cele statutowe realizuje szereg działań, nieodpłatnych, jak i odpłatnych. Do działań odpłatnych należą m.in.: zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci, mające na celu edukację kulturalną i rozwijanie zdolności artystycznych. Odpłatność za udział w zajęciach stanowi zwrot kosztów instruktora oraz zakupu niezbędnych materiałów i instrumentów muzycznych. Centrum Kultury nie osiąga zysków z tej działalności.

W związku z powyższym Centrum Kultury zwróciło się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawkę VAT należy zastosować dla odpłatności za zajęcia umuzykalniające jako usługa kulturalna.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

  • podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

  • indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

W świetle art. 43 ust. 18 ww. ustawy, z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę