Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka posiada w zarządzie jedną osobę (prezesa), która jest obywatelem Danii. Prezes przebywa obecnie w swoim kraju, a my nie mamy podpisanego pełnomocnictwa do składania deklaracji podatkowych. Co w takim wypadku możemy zrobić? Zastanawiamy się nad trzema wariantami:

  1. wysłać deklaracje bez podpisu do urzędu skarbowego - wtedy urząd wezwie chyba do uzupełnienia podpisu?;

  2. podpisać mimo braku pełnomocnictwa napisać jakieś pismo wyjaśniające i dosłać pełnomocnictwo parę dni później (pytanie czy ta opcja jest bezpieczna dla osoby podpisującej)?;

  3. kazać wysłać prezesowi deklarację z Danii do US w Polsce?

Kwestię podpisywania deklaracji podatkowych określa szczegółowo rozdział 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Generalną zasadą jest, iż deklarację może podpisać podatnik lub osoba uprawniona do reprezentowania podatnika (np. zarząd w przypadku osób prawnych). Ponadto zgodnie z art. 80 a Ordynacji podatkowej:

§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

§ 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliłygo wszystkie osoby.

§ 4. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

Należy pamiętać, iż deklaracja nie podpisana lub podpisana przez osobę nieuprawnioną jest nieważna. Zasada ta nie wynika wprost z przepisów, ale z analizy formularza deklaracji wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów zawierających oświadczenie podatnika, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą oraz że znane mu są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. A takie oświadczenie dla swojej ważności musi być podpisane. Dodatkowo w celu odpowiedzi na postawione pytanie należy zwrócić uwagę na kwestię terminu i sposobu składania deklaracji.

Zgodnie z art. 12 par. 6 Ordyn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę