Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

28 września 2012

Pełnomocnictwo ogólne a wniosek o stwierdzenie nadpłaty

200

Prowadzę księgowość firmom i na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa ogólnego do podpisywania deklaracji i reprezentowania przed organami podatkowymi sporządzam i podpisuję deklaracje. Czy organ podatkowy słusznie zażądał ode mnie odrębnego pełnomocnictwa w sytuacji złożenia wraz z korektą deklaracji wniosku o stwierdzenie nadpłaty?

ODPOWIEDŹ

Tak, do każdego postępowania prowadzonego przez organ podatkowy wszczętego na wniosek strony lub z urzędu musi być złożone do akt sprawy odrębne pełnomocnictwo.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.136 ustawy Ordynacja podatkowa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony (art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej).

Przytoczony powyżej przepis mówi o dołączaniu pełnomocnictwa do akt, przez „akta” natomiast należy rozumieć akta konkretnego postępowania podatkowego, czy kontrolnego, które zakłada się od chwili wszczęcia tego postępowania (wyrok NSA z 24 października 2007 roku, sygn. akt II FSK 1217/06). Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty powoduje wszczęcie postępowania podatkowego z dniem doręczenia wniosku organowi podatkowemu. Dopiero od momentu wszczęcia postępowania podatkowego zakładane są akta sprawy, do których można złożyć pełnomocnictwo. Zatem, w sytuacji wszczęcia postępowania podatkowego na wniosek strony pełnomocnictwo do akt tego postępowania może zostać złożone w organie podatkowym najwcześniej z dniem złożenia tego wniosku, a z treści pełnomocnictwa musi wyraźnie wynikać kto, w jakim postępowaniu oraz w jakim zakresie działa w imieniu strony. Organ podatkowy nie może zatem powoływać się na pełnomocnictwo ogólne złożone przez stronę wcześniej niż został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty. To wolą strony bowiem jest posłużenie się pełnomocnikiem przy wniesieniu wniosku, tj. wszczęciu postępowania. Organ podatkowy nie ma uprawnień do podejmowania decyzji, czy strona chce w konkretnym postępowaniu działać samodzielnie, czy przez uprawnionego określonego profesjonalistę (wyrok NSA z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę