Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE , WAŻNE TEMATY

28 lutego 2012

Pełnomocnik reprezentantem podatnika

260

W wielu sytuacjach w kontaktach z urzędami i sądami nie jest konieczne osobiste działanie. Wystarczy w tym celu ustanowić pełnomocnika, który w imieniu swojego mocodawcy i ze skutkiem dla niego wykona określone czynności.

Pełnomocnictwo w kodeksie cywilnym

Pod pojęciem pełnomocnictwa rozumiana jest zarówno sama czynność prawna, której treścią jest oświadczenie mocodawcy upoważniające wskazaną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak i sam dokument pełnomocnictwa.

Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictwa:

• ogólne – obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu

• rodzajowe – obejmujące umocowanie do dokonywania wielu czynności tego samego rodzaju (np. zawieranie umów sprzedaży)

• szczególne – obejmujące umocowanie do dokonania jednej, określonej czynności.

Zgodnie z wyrokami: Sądu Najwyższego z 4 listopada 1998 r. (sygn. akt II CKN 866/97) i z 7 października 2009 r. ( sygn. akt III CSK 35/09) oraz Sądu Apelacyjnego z 29 listopada 2000 r. (sygn. akt I ACa 828/00) pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot. Pełnomocnictwo rodzajowe nie jest jednak wystarczające, gdy ustawa wymaga do dokonania określonej czynności pełnomocnictwa szczególnego. Przykładem czynności wymagających takiego pełnomocnictwa są m.in. czynności wymienione w art. 1093 kodeksu cywilnego tj. zbycie przedsiębiorstwa, dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, oraz zbywanie i obciążanie nieruchomości.

Wśród pełnomocnictw wyjątkowy charakter ma prokura. Regulują ją przepisy art. 1091 – 1099 k.c. Jest ona pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź