Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

9 września 2011

Podatnikiem nie jest Urząd Gminy lecz Gmina

238

Urząd Gminy nie może być zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług. Rejestracji w zakresie VAT powinna dokonać Gmina.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie numer IPPP2/443-593/11-4/KAN z 30 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina, oprócz dochodów ustawowych posiada dochody z dzierżawy gruntów i wynajmu lokali komunalnych, z czego 1 umowa zawarta jest pomiędzy Urzędem Gminy a najemcą i 7 umów pomiędzy Gminą a najemcą. Na rachunek Urzędu Gminy z tytułu najmu wpływa rocznie około 25 tys. zł. Wnioskodawca nadmienia, że Urząd posiada identyfikację podatkową, ponieważ jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, posiada ją również Gmina, ponieważ jest wymagana przy zawieraniu umów na dofinansowanie ze środków unijnych. Ponadto należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (gminy) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nich zadania wykonują za pośrednictwem Urzędu. Urząd nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych (gmina) oraz dla ich Urzędów obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne. Potwierdzają to przepisy w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zwrócono się do organu podatkowego z zapytaniem kto powinien być podatnikiem podatku VAT – Urząd Gminy czy Gmina.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Gmina, stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

W myśl art. 9 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy o samorządzie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę