Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

8 listopada 2012

Prawo do korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia hali sportowej

189

Z uwagi na termin realizacji inwestycji (lata 2009 – 2010) Powiat będzie miał prawo do dokonania korekty w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym hala sportowa została oddana do użytkowania, ponieważ przepis art. 90a ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie w odniesieniu do nakładów ponoszonych od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji nr ITPP1/443-783/12/AT z 4 września 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Powiat (Starostwo Powiatowe) realizował inwestycję w latach 2009 - 2010 zakresie budowy hali sportowej przy zespole szkół. Faktury za wykonane usługi były wystawiane na Starostwo. Budowa wymienionej hali została zrealizowana na gruncie oddanym w trwały zarząd Zespołowi Szkół. Po zakończonej inwestycji, na podstawie zmiany decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, hala została udostępniona wymienionej jednostce (zespołowi szkół) do korzystania. Opisany sposób zadysponowania inwestycji stanowił według Powiatu formę realizacji zadań statutowych jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego, w związku z brakiem powiązania przeznaczenia hali sportowej z działalnością jednostki samorządu terytorialnego opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, przy realizacji opisanej inwestycji, do dnia złożenia niniejszego wniosku, Powiat nie odliczał w całości podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących realizacji opisanej inwestycji.

Obecnie Powiat, w celu umożliwienia szerszego udostępniania podmiotom trzecim przedmiotowego obiektu sportowego, rozważa zaprzestanie udostępniania hali wyłącznie szkole i zastąpienie jej jednym z następujących rozwiązań:

  1. wydzierżawienie hali (przekazanie obiektu w całości do pełnej dyspozycji dzierżawcy) spółce prawa handlowego lub innej osobie prawnej będącej czynnym podatnikiem VAT, który we własnym zakresie udostępniałby halę osobom trzecim, w tym również szkole na potrzeby zajęć dydaktycznych, w której Powiat będzie posiadał 100% udziałów oraz będzie rozliczał należny podatek od towarów i usług od tej usługi dzierżawy.

  2. zarządzanie oraz udostępnianie odpłatne obiektu sportowego innym podmiotom bezpośrednio przez Powiat, który dokonywałby tych czynności w ramach struktury organizacyjnej swojej jednostki, tj. Starostwa Powiatowego oraz rozliczał należny podatek VAT od usług odpłatnego udostępniania hali na rzecz podmiotów trzecich (wynajmowanie obiektu). Sprowadzałaby się do zlecenia technicznej obsługi obiektu (zapewnienia dostępu do hali osobom i podmiotom korzystającym oraz zabezpieczenia technicznego; ochrona, utrzymanie czystości, monitorowanie stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego). Obiekt sportowy pozostawałby jednocześnie do pełnej dyspozycji Powiatu, który na podstawie zawartych umów najmu oraz w związku z doraźnym udostępnieniem obiektu korzystającym wystawiałby faktury VAT. Powiat, jako czynny podatnik VAT, we własnym imieniu i na własny rachunek, ewidencjonowałby z powyższego tytułu obrót w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

  3. zlecenie „stałego zarządu” obiektem sportowym na rachunek i w imieniu Powiatu własnej jednostce organizacy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź