Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

8 listopada 2012

Prawo do korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia hali sportowej

175

Z uwagi na termin realizacji inwestycji (lata 2009 – 2010) Powiat będzie miał prawo do dokonania korekty w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym hala sportowa została oddana do użytkowania, ponieważ przepis art. 90a ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie w odniesieniu do nakładów ponoszonych od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji nr ITPP1/443-783/12/AT z 4 września 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Powiat (Starostwo Powiatowe) realizował inwestycję w latach 2009 - 2010 zakresie budowy hali sportowej przy zespole szkół. Faktury za wykonane usługi były wystawiane na Starostwo. Budowa wymienionej hali została zrealizowana na gruncie oddanym w trwały zarząd Zespołowi Szkół. Po zakończonej inwestycji, na podstawie zmiany decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, hala została udostępniona wymienionej jednostce (zespołowi szkół) do korzystania. Opisany sposób zadysponowania inwestycji stanowił według Powiatu formę realizacji zadań statutowych jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego, w związku z brakiem powiązania przeznaczenia hali sportowej z działalnością jednostki samorządu terytorialnego opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, przy realizacji opisanej inwestycji, do dnia złożenia niniejszego wniosku, Powiat nie odliczał w całości podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących realizacji opisanej inwestycji.

Obecnie Powiat, w celu umożliwienia szerszego udostępniania podmiotom trzecim przedmiotowego obiektu sportowego, rozważa zaprzestanie udostępniania hali wyłącznie szkole i zastąpienie jej jednym z następujących rozwiązań:

  1. wydzierżawienie hali (przekazanie obiektu w całości do pełnej dyspozycji dzierżawcy) spółce prawa handlowego lub innej osobie prawnej będącej czynnym podatnikiem VAT, który we własnym zakresie udostępniałby halę osobom trzecim, w tym również szkole na potrzeby zajęć dydaktycznych, w której Powiat będzie posiadał 100% udziałów oraz będzie rozliczał należny podatek od towarów i usług od tej usługi dzierżawy.

  2. zarządzanie oraz udostępnianie odpłatne obiektu sportowego innym podmiotom bezpośrednio przez Powiat, który dokonywałby tych czynności w ramach struktury organizacyjnej swojej jednostki, tj. Starostwa Powiatowego oraz rozliczał należny podatek VAT od usług odpłatnego udostępniania hali na rzecz podmiotów trzecich (wynajmowanie obiektu). Sprowadzałaby się do zlecenia technicznej obsługi obiektu (zapewnienia dostępu do hali osobom i podmiotom korzystającym oraz zabezpieczenia technicznego; ochrona, utrzymanie czystości, monitorowanie stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego). Obiekt sportowy pozostawałby jednocześnie do pełnej dyspozycji Powiatu, który na podstawie zawartych umów najmu oraz w związku z doraźnym udostępnieniem obiektu korzystającym wystawiałby faktury VAT. Powiat, jako czynny podatnik VAT, we własnym imieniu i na własny rachunek, ewidencjonowałby z powyższego tytułu obrót w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

  3. zlecenie „stałego zarządu” obiektem sportowym na rachunek i w imieniu Powiatu własnej jednostce organizacyjnej (np. Zespołowi Szkół) lub niezależnemu podmiotowi trzeciemu oraz rozliczanie należnego podatku od towarów i usług w związku z odpłatnym udostępnianiem hali przez Powiat (działającą w jego imieniu jednostkę zarządzającą lub niezależny podmiot trzeci) na rzecz podmiotów trzecich (wynajmowanie obiektu ).

W ramach rozwiązania nr 2 i 3 Powiat rozważa nieodpłatne udostępnianie hali Zespołowi Szkół, przy której znajduje się obiekt, według godzinowego planu korzystania z hali. Zakłada się, że podział czasu korzystania z hali na odpłatne udostępnianie podmiotom trzecim i nieodpłatne udostępnianie Szkole mieściłby się w relacjach 1:1, czyli połowa czasu korzystania z obiektu przypadałaby szkole, a druga połowa czasu przeznaczona byłaby na komercyjne wykorzystanie. Nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone przez Powiat w czwartym kwartale 2012 r. Powiat zacznie zatem wykorzystywać przedmiotową halę sportową do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystających jednocześnie ze zwolnienia od podatku. Powiat lub podmiot, któremu zostanie oddany obiekt sportowy w zarząd będzie wystawiać faktury VAT z tytułu odpłatnego udostępniania obiektu (wariant 2 i 3).

W przypadku wydzierżawienia hali wystawiane byłyby faktury VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług dzierżawy przez Powiat na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej (wariant 1).

Należy również dodać, że opisane czynności odpłatnego udostępniania lub dzierżawy obiektu sportowo-rekreacyjnego będą mogły być dokonywane po wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz powołanej szkoły i przywróceniu możliwości pełnego dysponowania obiektem bezpośrednio przez Powiat. Powiat zrezygnowałby z wykorzystywania obiektu wyłącznie do realizacji zadań statutowych (wykonywanych w ramach działań przypisanych organowi władzy publicznej) i rozpoczął używanie hali do odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z powyższym Powiat zadał następujące pytania:

  1. Czy wydzierżawienie przez Powiat hali sportowej (wariant 1 zdarzenia przyszłego) na rzecz spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, w której Powiat miałby 100% udziałów, stanowi zmianę przeznaczenia hali, która uprawnia do odliczania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji w postaci budowy hali i zastosowania korekty tego podatku, który nie był dotychczas odliczany...

  2. Czy odpłatne udostępnianie przez Powiat hali sportowej (wariant 2 i 3 zdarzenia przyszłego) innym podmiotom (osobom trzecim ), bezpośrednio lub przez podmiot zarządzający halą na rachunek i w imieniu Powiatu, stanowi zmianę przeznaczenia hali, która uprawnia do odliczania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji w postaci budowy hali i zastosowania korekty tego podatku, który nie był dotychczas odliczany...

  3. Czy w związku z planowaną zmianą przeznaczenia hali sportowej oraz rozpoczęciem jej wykorzystywania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (dzierżawa lub odpłatne udostępnianie obiektu), Powiat będzie uprawniony do korekty podatku od towarów i usług naliczonego od usług i towarów związanych z budową hali, o której mowa w art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług...

  4. Czy w związku ze zmianą przeznaczenia hali sportowej, w wyniku rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT i przedstawionych w wariancie 1 zdarzenia przyszłego (usługa dzierżawy obiektu odrębnej osobie prawnej), Powiat będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1,2 i 3 oraz ust. 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług...

  5. Czy w związku ze zmianą przeznaczenia hali sportowej, w wyniku rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT i przedstawionych w wariancie 2 i 3 (odpłatne udostępnianie we własnym zakresie lub poprzez podmiot zarządzający), Powiat będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1, 2 i 3 oraz ust. 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług...

  6. Jaką część podatku naliczonego, wynikającego z wydatków związanych z budową hali, Powiat będzie miał prawo skorygować za 2012 r. na podstawie art. 91 ust. 1, 2 i 3 oraz ust. 7 i 7a ustawy o VAT, w związku ze zmianą przeznaczenia hali najpóźniej w IV kwartale 2012 roku i wykorzystywaniem jej do czynności opodatkowanych...

Własne stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:

W ocenie Wnioskodawcy, oddanie przez Powiat hali sportowej w dzierżawę odrębnej osobie prawnej, niezależnie od posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w tym podmiocie (wariant 1 zdarzenia przyszłego), stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym z chwilą oddania przedmiotowego obiektu w dzierżawę podmiotowi trzeciemu nastąpi zmiana jego przeznaczenia, uprawniająca do odliczania podatku naliczonego od dokonanej inwestycji i zastosowania korekty podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami i usługami służącymi budowie hali. Stanowisko w zakresie pytania nr 2:

Według Wnioskodawcy, odpłatne udostępnianie przez Powiat hali sportowej osobom trzecim (wariant 2 i 3 zdarzenia przyszłego) stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niezależnie od sposobu wykonywania tych czynności (bezpośrednio przez Powiat lub z wykorzystaniem podmiotu zarządzającego), a tym samym w przedstawionych zdarzeniach przyszłych, nastąpi zmiana przeznaczenia hali, uprawniająca do odliczania podatku naliczonego od dokonanej inwestycji i zastosowania korekty podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami i usługami służącymi budowie hali.

Wskazując na treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wywodzi, iż z powołanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stanowisko w zakresie pytania nr 3:

Powołując się na przepis art. 90a ust. 1 wskazanej ustawy, Wnioskodawca uważa, że dotyczy on sytuacji, w których podatnik wykorzystuje daną nieruchomość do czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Dotyczy on także przypadków, w których nieruchomość jest początkowo wykorzystywana wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a następnie dochodzi do zmiany stopnia wykorzystywania takiej nieruchomości do czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu, przy czym za zmianę stopnia wykorzystania należy rozumieć także całkowitą zmianę przeznaczenia takiego składnika majątku. Przepis ten obejmuje również sytuacje odwrotne, a więc przypadki, w których dany składnik majątku byt pierwotnie wykorzystywany przez podatnika do wykonywania wyłącznie czynności niepodlegających opodatkowaniu (tak, jak w opisie zdarzenia przyszłego, gdy Powiat oddał dotychczas halę nieodpłatnie do używania szkole podstawowej, która posiada całą nieruchomość w trwałym zarządzie), a następnie - w okresie 120 miesięcy licząc od miesiąca, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania - doszło do zmiany jej przeznaczenia. W przedstawionym stanie faktycznym Powiat zamierzał wykorzystywać halę sportową wyłącznie do czynności nieodpłatnych, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, realizując swoje funkcje organu władzy publicznej, które nie stanowią formy działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. W czwartym kwartale 2012 roku planuje zmienić przeznaczenie hali oddając ją do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy lub udostępniając odpłatnie we własnym zakresie osobom trzecim, przez co hala będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wnioskodawca sądzi, że będzie uprawniony do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług.

W przekonaniu Wnioskodawcy, korekta podatku naliczonego związanego z wydatkami na budowę hali stanie się możliwa po zmianie przeznaczenia obiektu i zadysponowania nim do czynności opodatkowanych. Korekta podatku naliczonego VAT będzie mogła być dokonana jednorazowo za miesiąc zmiany przeznaczenia i w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu eksploatacji, licząc do upływu 120 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma wpływu na wysokość korekty ewentualne udostępnianie czasowe obiektu szkole w wariantach 2 i 3 opisanego zdarzenia przyszłego, gdyż Powiat nadal w tym zakresie będzie działał jako organ władzy publicznej, wykonując czynności nie wchodzące w zakres stosowania ustawy o VAT, a tym samym nie wpływające na jakiekolwiek proporcjonalne określanie korekty podatku naliczonego VAT.

Wnioskodawca twierdzi, że w wariantach 2 i 3 opisanego zdarzenia przyszłego nastąpiłoby objęcie czynnościami opodatkowanymi całego obiektu, a jego tylko czasowe (określone limitem godzin w okresie rozliczeniowym) udostępnianie nieodpłatne szkole, co nie uniemożliwia stwierdzenia, iż dojdzie do zmiany przeznaczenia obiektu (hali) w całości, co uzasadnia zastosowanie powołanego art. 90a ustawy o VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 4 i nr 5:

W przypadku niepodzielenia przez organ interpretujący stanowiska Wnioskodawcy w zakresie korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług, przedstawionego powyżej, należy w ocenie Wnioskodawcy rozważać w opisanej sytuacji dokonanie częściowej korekty podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 91 ust. 1, 2 i 3 oraz ust. 7 i 7a powołanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadniając wskazany pogląd, Wnioskodawca cytuje art. 91 ust. 7 i 7a ww. ustawy, twierdząc, że analiza powołanych przepisów wskazuje, iż w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego, tj. zarówno w sytuacji, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, jak również w sytuacji, gdy nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku. W opinii Wnioskodawcy, przedstawione okoliczności zdarzenia przyszłego wskazują, w związku z zamiarem rozpoczęcia w 2012 r. wykorzystywania hali do wykonywania usług podlegających opodatkowaniu VAT, iż Powiat powinien mieć możliwość odzyskania VAT naliczonego od wydatków poniesionych na jej wybudowanie. W związku z powyższym Wnioskodawca wyraża stanowisko w zakresie oceny skutków prawnych zdarzenia przyszłego, iż Powiatowi będzie przysługiwało prawo dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego związanego z budową hali w wymiarze 1/10 łącznej kwoty poniesionego podatku, poczynając od korekty za 2012 r.

Stanowisko w zakresie pytania nr 6:

Wskazując na przepis art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Wnioskodawca zauważa, że zmi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę