Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

1 lutego 2013

Prawo do odliczenia podatku naliczonego proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni budynku wykorzystywanej na cele niemieszkalne i mieszkalne

152

Podatnik w odniesieniu do wydatków, które będzie w stanie przyporządkować do części usługowej budynku, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast w odniesieniu do wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować do konkretnych części budynku, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej, związanej z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 października 2012 roku nr IPTPP1/443-551/12-4/MG.

Sytuacja podatnika

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach rozwoju firmy podjął decyzję o przystąpieniu do budowy budynku usługowego z częścią mieszkalną. Podatnik podpisze umowę o roboty budowlane z firmą budowlaną, przedmiotem której będzie budowa budynku usługowego z częścią mieszkalną. Wykonawca wykona prace budowlane polegające na wybudowaniu całego budynku w stanie surowym zamkniętym. W zawartej umowie zostanie wskazane, iż roboty budowlane dotyczyć będą części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych. Udział procentowy powierzchni niemieszkalnej budynku jest większy od powierzchni mieszkalnej i wynosi: 56,23% część niemieszkalna oraz 43,77% część mieszkalna. Podatnik jest w stanie przyporządkować wydatki do konkretnych części budynku, tj. okna, ogrzewanie, wentylację, media, które są osobno zaprojektowane i dadzą się podzielić. Stanu surowego otwartego Podatnik nie jest w stanie przyporządkować do konkretnych części budynku. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z budową budynku będą wystawione na Podatnika. W części niemieszkalnej Podatnik będzie wykorzystywał budynek do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy jest możliwe odliczenie kwoty podatku naliczonego w zakresie planowanej inwestycji proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni tj. większa część budynku wykorzystywana będzie na cele niemieszkalne tj. 56,23% - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zaś na mieszkalne 43,77%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, od zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, iż można odliczyć w całości podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Bowiem stosownie do art. 86 ust. 7b ww. ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gosp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę