Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

8 stycznia 2013

Prawo do odliczenia podatku VAT od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla

175

Spółka była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od zapłaconego czynszu inicjalnego oraz od zapłaconych rat leasingowych w wysokości 60% kwoty określonej na fakturze - nie więcej niż 6000 zł łącznie. Natomiast od nabytego paliwa do napędu tego motocykla nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 26 października 2012 roku nr ILPP2/443-1273/11/12-S/MR.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do Dyrektora Izby Skarbowej zwróciła się Spółka, która zawarła w dniu 22 sierpnia 2011 r. umowę leasingu na motocykl. Przedmiotowy motocykl jest wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych oraz został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, Spółka jest zobowiązana do uiszczenia jednorazowej opłaty, tzw. czynszu inicjalnego, po zawarciu umowy oraz do regularnego płacenia rat leasingowych przez cały okres trwania umowy.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przysługuje jej prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 3 ust. 1 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011r. ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, zwanej dalej ustawą nowelizującą w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Jednocześnie z art. 3 ust. 6 ustawy nowelizującej wynika, iż w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Odliczenia VAT, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, nie stosuje się także do nabywanych przez podatn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę