Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , TRANSPORT

30 kwietnia 2012

Prawo do odliczenia VAT od usług przewozowych świadczonych dla Gminy

186

Gmina dzierżawi tereny Spółce, której jest większościowym udziałowcem. Czynsz dzierżawny dokumentowany jest fakturami VAT i opodatkowany stawką podatku 23%. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Spółką działaniem Spółki jest wykonywanie usług w zakresie przewozu osób na terenie Gminy, poprzez utworzenie osobnej linii samorządowej całorocznej oraz plażowej i działkowej w sezonie dla mieszkańców Gminy, aby ułatwić dojazd do pobliskich miejscowości gminnych. Wielkość zamówienia określona jest w kilometrach i opłata za 1 wozokilometr wraz z opłatami dodatkowymi stanowi przychód dla Przewoźnika, który wykonuje na własny koszt bilety oraz system ich sprzedaży. Rozliczenie następuje miesięcznie na podstawie wystawianych faktur przez Przewoźnika na Gminę wraz z harmonogramem o przejechanych wozokilometrach na poszczególnych liniach objętych zamówieniem. Czy Spółka postępuje prawidłowo opodatkowując VAT otrzymane od Gminy wynagrodzenie? Czy Gmina może skorzystać z odliczenia VAT z faktur otrzymanych od Przewoźnika?

ODPOWIEDŹ

Przewoźnik postępuje prawidłowo opodatkowując VAT otrzymane od Gminy wynagrodzenie, jednakże Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług przewozowych opisanych w pytaniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym jednym z organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest gmina. Zgodnie natomiast z art.4 ust.1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym operatorem publicznego transportu zbiorowego może być samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

W opisanym przez Państwa przypadku Spółka, która jest przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, zawarła z Gminą jako organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zatem pomiędzy stronami zaistnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usługi. Otrzymywane przez Spółkę, zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za świadczenie usług przewozowych, proporcjonalne do ilości przejechanych kilometrów (wg ustalonej stawki za 1 kilometr), jest wynagrodzeniem za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, które podlega opodatkowaniu VAT.

Rozliczenie 1 wozokilometra na podstawie przejechanych kilometrów stanowi niewątpliwie dla Spółki dokonującej przewozów kwotę należną z tytułu świadczenia usług, a zatem, w świetle art.29 ust.1 ustawy o VAT, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu VAT.

Przedstawione powyżej stanowisko potwierdza indywidualne interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o numerze IB...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę