Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY

3 grudnia 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na Biuletyn Informacji Publicznej

181

Jednostka budżetowa, w której pracuję, otrzymuje fakturę VAT za utrzymanie i obsługę na serwerze Biuletynu Informacji Publicznej. Czy mamy prawo do odliczenia VAT z tej faktury ?

ODPOWIEDŹ

Prawo odliczenia podatku od towarów i usług z faktury VAT za utrzymanie i obsługę na serwerze Biuletynu Informacji Publicznej uzależnione jest od związku tego wydatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.  

UZASADNIENIE

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy. Zasady publikacji informacji w BIP regulują m.in. przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednostkami budżetowymi – zgodnie z brzmieniem art.11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy przepisu §13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

• jednostkami budżetowymi,

• samorządowymi zakładami budżetowymi,

• jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podatnik ma więc prawo do odliczania podatku naliczonego w zakresie , w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy prześledzić treści, jakie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli treści te są związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, Czytelnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury za utrzymanie i obsługę na serwerze Biuletynu Informacji Publicznej. Jeże...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę