Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY

4 listopada 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na operat szacunkowy

165

Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych z zasobów Miasta. Zbycie lokalu następuje w drodze aktu notarialnego i udokumentowane jest fakturą VAT z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług. W postępowaniu przygotowującym nieruchomość do sprzedaży Urząd zleca zewnętrznym rzeczoznawcom majątkowym sporządzenie operatów szacunkowych, które opodatkowane są 23% stawką podatku od towarów i usług. Operaty sporządzane są w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca w momencie zakupu mieszkania. Cena sporządzenia operatu nie jest wliczana w cenę sprzedaży mieszkania, jednak zwrot kosztów jego sporządzenia jest warunkiem spisania aktu notarialnego. Wnioskujący o sprzedaż mieszkania obciążany jest kosztami sporządzenia operatu szacunkowego w pełnej wysokości, na podstawie faktury VAT ze stawką 23%. Czy możemy skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony z faktur otrzymanych od rzeczoznawców?

ODPOWIEDŹ

Tak, możecie Państwo skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony z faktur od rzeczoznawców za sporządzenie operatu szacunkowego, pod warunkiem, że zastosowana w obciążającej nabywcę lokalu fakturze za sporządzenie operatu stawka VAT 23% jest prawidłowa.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Cytowany przepis wskazuje na dwa warunki, które muszą być spełnione, żeby podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego: odliczenia musi dokonywać podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W opisanym przez Państwa przypadku sprzedaż lokali mieszkalnych podlega wprawdzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług, ale, jak Państwo piszecie, koszt sporządzenia operatów szacunkowych przenoszony jest wprost, w drodze refaktury, na odbiorcę, z zastosowaniem opodatkowania podstawową stawką VAT 23%. Zakup udokumentowany fakturą od rzeczoznawcy służy zatem sprzedaży opodatkowanej, gdyż powiązany jest wprost z wystawioną refakturą, w której wykazu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę