Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

30 marca 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z targowiskiem miejskim

163

Jako Gmina jesteśmy właścicielem targowiska miejskiego. Od podmiotów handlujących na terenie targowiska pobieramy opłatę targową, a dodatkowo, od tego roku, handlujący wpłacają Gminie czynsz dzierżawy z tytułu udostępniania miejsc na targowisku. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących ponoszone bieżące koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska (np. koszty utrzymania czystości, dostawy wody i prądu, usługi ochrony oraz bieżące remonty na terenie targowiska)? Nadmieniamy, że Gmina jest czynnym podatnikiem VAT.

ODPOWIEDŹ

Tak, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku z tytułu opisanych bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika zarówno do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z każdą z tych dwóch kategorii czynności. Jeżeli takie wyodrębnienie nie jest możliwe, zgodnie z art.90 ust.2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć podatek należny o taką część podatku, którą proporcjonalnie można przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, obliczoną w oparciu o art. 90 ust. 3-6 ustawy.

W opisanym w Państwa pytaniu przypadku Gmina podejmuje dwa rodzaje czynności w stosunku do podmiotów handlujących na terenie targowiska:

• Pobierając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych opłatę targową od handlujących, Gmina działa w charakterze organu władzy publicznej. Zgodnie z art. 15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W świetle powyższego przepisu, Gmina pobierając opłatę targową nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

• Pobierając od handlujących czynsz dzierżawny, Gmina działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, ponieważ umowa dzierżawy jest umową cywilnoprawną, a zatem w tym zakresie Gmina nie jest wyłączona z kategorii podatników VAT na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak widać, pobierając należności od podmiotów handlujących na targowisku, Gmina wykonuje zarówno czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dzierżawa stoisk targowych), jak i czynności nie podlegające temu podatkowi (pobieranie opłaty targowej). Gmina wykonuje zatem jednocześnie czynności, w związku z którymi przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo jej nie przysług...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę