Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 kwietnia 2012

Prawo do odliczenia VAT w związku z pracami ochronnymi pomnika przyrody

164

Wykonywane w oparciu o przepisy ustawy o lasach prace ochronne dotyczące pomnika przyrody nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-337/11-4/JM z 20 września 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się państwowa organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia i działa w oparciu o ustawę o lasach.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności podstawowej zajmuje się również ochroną przyrody. Na gruntach należących do Wnioskodawcy najcenniejszym obiektem przyrodniczym jest pomnik przyrody, który wymaga prac ochronnych. Organem właściwym do sprawowania nadzoru i ustalania działań ochronnych dla ww. pomnika przyrody jest Gmina, która zwróciła się do Wnioskodawcy z prośbą o pomoc w sfinansowaniu prac ochronnych. W związku z tym pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą zostało spisane porozumienie, z którego wynika, że Wnioskodawca, nie posiadając własnych środków na sfinansowanie ww. prac, ubiegać się będzie o dotację na ten cel w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioskodawca zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinasowanie w formie dotacji przedsięwzięcia. Wykonywane czynności to zabiegi pielęgnacyjne na dębie (cięcia korygująco – pielęgnacyjne i sanitarne oraz podwiązanie linowe metodą alpinistyczną), wykonanie i montaż konstrukcji z betonu zbrojeniowego oraz konstrukcji stalowych tj. podpór i wzmocnień linowych istniejących podpór, modernizacja instalacji odgromowej.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT za realizację opisanego przedsięwzięcia, mimo że organem sprawującym nadzór nad wspomnianym pomnikiem przyrody jest Gmina.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W świetle art.86 ust. 1 ustaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę