Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

28 września 2012

Prawo do odliczenia VAT z tytułu opłat półkowych

153

Nasza Spółka produkuje sprzęt komputerowy. Zawarliśmy umowę z siecią sklepów dotyczącą wystawienia naszych produktów do sprzedaży pod warunkiem zapłaty określonego wynagrodzenia. Czy będziemy mieli prawo do odliczenia podatku, jaki zostanie wykazany w otrzymanej od kontrahenta w październiku 2012 roku fakturze VAT?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź na Państwa pytanie zależy od tego, czy opłata uiszczana jest wyłącznie za możliwość sprzedaży towaru w sieci sklepów, czy też w zamian za nią świadczone są dodatkowe usługi.  

UZASADNIENIE

W przedstawionym przez Państwa przypadku mamy do czynienia z tzw. opłatami półkowymi. Są to opłaty pobierane przez sklepy od dostawców za możliwość wystawiania towarów do sprzedaży. Opłaty półkowe funkcjonują pod różnymi nazwami np. opłaty marketingowej, opłaty za usługę logistyczną, opłaty za pośrednictwo, czy opłaty za ekspozycję towaru. Mogą być także pobierane za umieszczenie towaru w bardziej widocznym miejscu lub w gazecie reklamowej.

Art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przywołane regulacje wskazują, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Niewątpliwie zapłata przez Państwa tzw. opłaty półkowej ma związek z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże w przypadku opłat półkowych istnieją wątpliwości co do możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury, która dokumentuje taką opłatę. Wątpliwości te występują także w stanowisku organów podatkowych.

W orzeczeniu z dnia 26 stycznia 2006 roku sygn. II CK 378/05 Sąd Najwyższy orzekł, iż zastrzeganie dodatkowych opłat przez przedsiębiorcę handlowego za sam fakt, że kupowane towary znajdą się w sprzedaży w sklepach należących do tego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i powoduje nieważność umowy. Organy podatkowe biorą pod uwagę powyższe stanowisko Sądu Najwyższego i dlatego też powstały różne opinie interpretacyjne w sprawie opłat półkowych.

Zgodnie z powszechną linią orzeczniczą, VAT zawarty na fakturze dokumentującej pobranie opłaty półkowej nie podlega odliczeniu, gdyż opłaty półkowe stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę