Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , BUDOWNICTWO

1 stycznia 2013

Prawo do zwrotu VAT od wydatków na budowę domu letniskowego

182

Czy mam prawo do zwrotu części VAT z tytułu wydatków poniesionych na jego budowę całorocznego domu letniskowego?

ODPOWIEDŹ

Zwrot osobie fizycznej niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie wydatków związanych z budową domu letniskowego, przysługiwać będzie wyłącznie w przypadku gdy będzie on służył zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. 

UZASADNIENIE

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

W myśl art.3 ust.1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:1. budową budynku mieszkalnego;2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W myśl art.2 pkt 1 ww. ustawy, przez budynek mieszkalny rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nim urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Stosownie do art.4 ust.2 ww. ustawy, prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

• praw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę