Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ROZLICZENIA VAT

1 lipca 2011

Produkcja na powierzonym materiale

337

Otrzymujemy materiał od kontrahenta zagranicznego do produkcji butelek plastikowych. Po wyprodukowaniu wysyłamy przetworzony towar do tego samego klienta, który powierzył materiał. W jaki sposób to zewidencjonować pozabilansowo, mam tylko ilość i nie będę miała wartości; przyjąć jeden do jeden (1 kg - 1 zł)?

Z treści pytania wynika, że firma polska świadczy usługi na materiale powierzonym jej przez kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej. Taki sposób współpracy jest bardzo często spotykany w obrocie wewnątrzunijnym, a usługi wykonywane przez polską firmę traktowane są jako usługi świadczone na ruchomym majątku rzeczowym.

Miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) jest siedziba usługobiorcy. W świetle art. 12 ust. 1 pkt 6 UPTiU przemieszczenia towarów, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy na towarach mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi, z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione. Dostawa materiału powierzonego przekazanego przez kontrahenta z UE pomimo tego, że nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, powinna być wykazywana w deklaracji INTRASTAT - Przywóz z kodem rodzaju transakcji 11 (uszlachetnianie) w wartości statystycznej. W celu wyliczenia wartości statystycznej niezbędne jest aby na dokumencie dostawy kontrahent zagraniczny podał ilość i wartość powierzonego materiału.

Przy wywozie przetworzonych powierzony materiałów w deklaracji INTRASTAT - Wywóz należy wykazać ilość i wartość powracającego materiału z kodem rodzaju transakcji 51 w wartości statystycznej podwyższonej o cenę usługi przerobu.

Ze względu na szczególny charakter tych transakcji należy zwrócić uwagę na kwestie związane z ich dokumentowaniem i ewidencjonowaniem. Przepisy nakładają na podatników szereg obowiązków związanych z dokumentowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych. Obowiązek ten ciąży głównie na podatnikach, wykonujących czynności, które nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a przywóz bądź wywóz towarów z tym związanych ma charakter tymczasowy.

W przypadku przywozu towarów do Polski w celu wykonania na nich usług podatnicy zgodnie z art. 109 ust. 9 UPTiU są obowiązani prowadzić ewidencję otrzymywanych towarów zawierającą w szczególności datę ich otrzymania, dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu usługi przez podatnika.

Materiał p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę