Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT prowadzi działalność gospodarczą polegającą na działalności produkcyjnej realizowanej w nowo powstałej fabryce położonej w SSE oraz produkcji półfabrykatów, która odbywa się w obiekcie położonym poza SSE. Podatnik zamierza część działalności (produkcję półfabrykatów) przekazać dzieciom lub żonie. Z informacji udzielonej przez podatnika wiadomo, że małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej. Jakie skutki wywoła taka operacja w podatku VAT, podatku dochodowym oraz czy wystąpi podatek PCC?

Skutki w podatku VAT

Po pierwsze należy ustalić, czy mamy do czynienia z transakcją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też z transakcją nieodpłatnego przekazania towarów? 

Zgodnie z treścią art.2 pkt.27e ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np.: oddział, wydział, dział itp. Wyodrębnienie finansowe oznacza taką sytuację, gdy prowadzona przez firmę ewidencja rachunkowa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zadań gospodarczych realizowanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi zatem stanowić funkcjonalnie odrębną całość, zdolną do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. O ile przekazana przez podatnika część majątku spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wówczas transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Zgodnie bowiem z art.6 pkt.1 UPTiU, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie „transakcji zbycia”, podobnie jak „dostawa towarów”(art.7 ust.1 UPTiU), obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. 

Należy również dodać, iż w myśl art.91 ust.9 UPTiU, na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa ciąży obowiązek dokonania ewentualnej korekta podatku VAT naliczonego. Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest beneficjentem zarówno praw jak i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego. Z przepisów ustawy wynika również, że jeśli w ramach wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zbywca wykonywał wyłącznie czynności opodatkowane i nabywca także wykonywać będzie wyłącznie czynności opodatkowane, to obowiązek korekty podatku naliczonego związanego z nabytymi składnikami nie wystąpi.

Jeśli zaś transakcja przekazania majątku nie będzie spełniała definicji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wówczas będziemy mieli do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art.7 ust.2 UPTiU. Transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Aby prawidłowo ustalić dochód, podatnik w PKPiR powinien skorygować koszty o wartość przekazanych towarów handlowych, materiałów, surowców itp., które uprzednio zaliczył do kosztów podatkowych. Korekty nie dokonuje się w przypadku przekazania wyposażenia zaliczonego uprzednio w koszty oraz środków trwałych ujętych w ewidencji, od których to podatnik dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art.22g ust.15 PDOF, w razie nabyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę