Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem główną księgową w spółce zatrudniającej około 30 osób, z czego najstarszy pracownik ma 45 lat. Czy powinnam tworzyć rezerwę na odprawy emerytalne? A jeśli tak, to czy wyliczeń musi koniecznie dokonać aktuariusz?

Zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości, rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 2 uor, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. Dodatkowo, zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 (3.14 a i c), bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników dokonywane są w szczególności z tytułu odpraw emerytalnych, a odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe to długoterminowe świadczenia pracownicze zależne od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce; rodzi to zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu tych zobowiązań powinny być ustalane w wiarygodnie oszacowanej wartości, w ciężar kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną w bieżącym okresie.

Tak więc, w odniesieniu do rezerwy na odprawy emerytalne należy pamiętać, iż tworzy się ją na przewidywane przyszłe zobowiązania wobec pracowników przechodzących na emeryturę. Z księgowego punktu widzenia, przejście na emeryturę w danym roku i wypłata odprawy nie oznacza, iż odprawa będzie stanowić w całości koszt danego roku, gdyż odp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę