Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik odbył podróż zagraniczną. Na lotnisko dotarł własnym samochodem i według ewidencji przebiegu pojazdu, pracodawca ma mu wypłacić 68 zł. Jednocześnie z zaliczki pobranej na delegację pozostało pracownikowi 7 EURO. Czy można zrobić tak, żeby przeliczyć te 7 euro po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu rozliczającego delegację a brakującą kwotę wypłacić w złotówkach? Wtedy pracownik otrzymałby 7 EURO; kurs EUR z 26 lipca 2011 roku 4,00650 zł co daje 28,05 zł oraz 39,95 zł z kasy złotówkowej. A jeśli nie, to jak rozumiem pracownik powinien zwrócić 7 euro do kasy, które należy przyjąć po kursie z dnia zakupu w kantorze (kurs historyczny) czy sprzed dnia rozliczenia delegacji?

ODPOWIEDŹ

Rozliczenie delegacji zagranicznej przysparza zwykle sporo problemów, zwłaszcza, że żadne przepisy w sposób jednoznaczny nie określają jaki kurs waluty należy stosować przy rozliczeniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e UPDOP, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Za datę poniesienia kosztu z tytułu delegacji służbowej przyjmuje się dzień w którym nastąpiło rozliczenie delegacji. Tak więc do ujęcia w księgach rachunkowych stricte kosztów delegacji służbowej wyrażonych w walutach obcych, należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji.

Znacznie więcej wątpliwości mają podatnicy w związku z kursem właściwym do ujęcia operacji gotówkowych pojawiających się wraz z delegacjami. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości (UoR), wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt.1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy do przeliczenia danej operacji nie można zastosować kursu faktycznie poniesionego, należy wówczas zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji. Ustawy podatkowe w kwestii ustalania różnic kursowych, mówią tylko o przeliczaniu powyższych operacji po kursie faktycznie zastosowanym.

Żeby uniknąć niepotrzebnych komplikacji, najlepiej byłoby w Zakładowym Planie Kont (ZPK) przyjąć rozwiązanie, że do ustalania podatkowych różnic kursowych (jako kurs faktycznie zastosowany) stosuje się kurs zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 2 UoR.

Przykład

Firma posiada rachunek bankowy w EUR i wszystkie wpływy i wypływy z tego rachunku, (zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości), przelicza po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji. W dniu 14 lipca 2011 roku wyp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę