Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej grupie kapitałowej mamy spółkę zagraniczną, która ma inny rok obrotowy niż kalendarzowy, a ponadto stosuje inną politykę rachunkowości. W jaki sposób mamy skonsolidować jej dane?

Zgodnie z przepisami art. 63c ust. 1 ustawy o rachunkowości, skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jeżeli ten sam dzień bilansowy nie może być przyjęty przez poszczególne jednostki grupy kapitałowej to konsolidacją można objąć sprawozdanie finansowe sporządzone za inny okres roczny niż rok obrotowy, pod warunkiem, że dzień bilansowy tych sprawozdań finansowych przypada nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym przyjętym dla grupy kapitałowej. Dotyczy to również sprawozdań finansowych jednostek, dla których stosuje się metodę praw własności. Tak więc w przypadku gdyby sprawozdanie finansowe spółki niższego szczebla było sporządzane na dzień bilansowy wcześniejszy niż 3 miesiące od dnia bilansowego spółki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowego, to należałoby przygotować dodatkowe sprawozdanie finansowe, które spełniałoby wymogi określone we wspomnianym powyżej przepisie ustawy o rachunkowości.

W zakresie stosowanych w grupie kapitałowej zasad rachunkowości, to zgodnie z art. 63b ustawy o rachunkowości „jednostki, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, a w szczególności jednostki zależne i współzależne, powinny stosować jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych, zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jedno...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę