Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

28 lutego 2011

Rozrachunki z członkami zrzeszenia grupy producentów

180

Jak zaksięgować wpłaty sadowników na pokrycie 25% wartości inwestycji wg PDU, które są dokonywane na fundusz statutowy i jak je ująć w bilansie? Zrzeszenie gromadzi środki własne pochodzące z wpłat członków, które służą finansowaniu zadań wynikających z zatwierdzonego PDU w części 25% wydatków inwestycyjnych, a także obciążeń finansowych tj, prowizji i odsetek oraz spłaty kapitału od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Wpłaty tych kwot zasilają fundusz statutowy (podstawowy) zrzeszenia. Kwoty nie wpłacone w terminie lub w niepełnej wysokości będą egzekwowane przez biuro zrzeszenia z faktur za sprzedane produkty. Jak prawidłowo księgować wpłaty tych należności lub ich potrącenia z wierzytelności za faktury VAT RR lub VAT wynikające z dostaw produktów rolnych od członków grupy producentów ?

Wszelkie wpłaty dokonywane na fundusz statutowy nie są zaliczane do przychodów podatkowych (art. 12 ust. 4 pkt. 4, pkt. 11 updop). Należne wpłaty na fundusz statutowy należy zaksięgować w pełnej wysokości wynikającej ze stosownych uchwał:

- Wn 24X Inne rozrachunki - rozrachunki z tytułu należnych wpłat od członków zrzeszenia

- Ma 80X Fundusz Statutowy

Do konta 224X Inne rozrachunki - rozrachunki z tytułu należnych wpłat od członków zrzeszenia, należy prowadzić analitykę w rozbiciu na poszczególnych członków zrzeszenia. Wpłaty dokonywane przez członków zrzeszenia (na podstawie wyciągów bankowych) są księgowane:

- Wn 131 Rachunek bankowy

- Ma 24X Inne rozrachunki - Rozrachunki z tytułu należnych wpłat na FS

W przypadku nie uiszczania w terminie należnych wpłat na fundusz statutowy mogą być one potrącone z należności członków za dostarczone owoce i warzywa (wynika to z treści uchwały zarządu zrzeszenia).

W sytuacji gdy dwa podmioty mają względem siebie wymagalne wierzytelności, możliwe jest dokonanie potrącenia (kompensaty) należności w drodze oświadczenia jednego z nich, wskutek czego obie wierzytelności umarzają się do wysokości wierzytelności niższej z mocą wsteczną od chwili kiedy potrącenie stało się możliwe. Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu cywilnego, aby móc dokonać potrącenia dwóch wierzytelności muszą one spełniać pewne określone prawem przesłanki (art. 498 § 1 k.c.). Przede wszystkim, aby potrącenie mogło być skuteczne, obie wierzytelności muszą być wzajemne, to znaczy wynikają ze stosunków między tymi samymi podmiotami i jedna z nich przysługuje jednemu podmiotowi, a druga - drugiemu z podmiotów. Oba podmioty są więc względem siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami. Ponadto, obie potrącane wierzytelności muszą być jednorodzajowe, tzn. ich przedmiotem są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku (w pytaniu są to wierzytelności pieniężne).

Następnie, wierzytelności podlegające potrąceniu powinny być wymagalne i zaskarżalne, mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Wierzytelność jest wymagalna, jeżeli wierzyciel może domagać się wykonania świadczenia - najczęściej kiedy nadejdzie termin wykonania (np. termin płatności). Potrącenie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dokonuje się w formie oświadczenia jednej ze stron (z treści pytania wynika, że tym oświadczeniem jest uchwała zarządu) złożonego drugiej stronie (art. 499 k.c.). Nie jest wymagana żadna określona forma takiego oświadczenia, ale ze względów praktycznych (np. bezpieczeństwo dowodowe) właściwe jest złożenie oświadczenia o potrąceniu w formie pisemnej.

Przykład

Zrzeszeniu przysługuje wierzytelność od członka Jana Kowalskiego o zapłatę na fundusz statutowy na kwotę 15.000 zł z terminem do dnia 05 stycznia 2011 roku. Janowi Kowalskiemu przysługuje wierzytelność od zrzeszenia o zapłatę 12.000 zł (na podstawie faktury za dostawę owoców) w terminie do dnia 08 stycznia 2011 roku. Od dnia 08 stycznia 2011 roku obie wierzytelności stały się wymagalne. Wskutek potrącenia wierzytelność Jana Kowalskiego umarza się w całości, natomiast wierzytelność zrzeszenia pozostaje w wysokości...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę