Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Sankcja za brak ewidencji na kasie zgodna z prawem wspólnotowym i Konstytucją

239

Sankcja za naruszenie obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest zgodna z prawem wspólnotowym i nie narusza przepisów Konstytucji.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 9 czerwca 2011 roku o sygnaturze I SA/Po 186/11.

Sytuacja podatnika

W wyniku przeprowadzonej w spółce cywilnej kontroli podatkowej w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług urząd skarbowy ustalił, że podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie dopełnił obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży alkoholu, papierosów oraz płyt CD.

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego ustalił wobec spółki dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego wynikającego z rejestru zakupu towarów handlowych przeznaczonych do dalszej odprzedaży. Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, argumentując, że ustalone dodatkowe zobowiązanie ma charakter środka specjalnego, o którym mowa w art. 395 Dyrektywy 2006/112. Wprowadzenie przez Polskę tego środka, zdaniem spółki, wymaga przeprowadzenia specjalnej procedury, co wydaje się wątpliwe, ponieważ sankcja w wysokości 30% podatku naliczonego jest zupełnie niewspółmierna do celu, który ma być zrealizowany. Skoro Polska nie przeprowadziła procedury niezbędnej do zastosowania środka specjalnego, to ww. przepis należy uznać za niezgodny z Dyrektywą. Spółka zwróciła ponadto uwagę, że w niektórych orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości postrzegał sankcje nieproporcjonalne do ciężaru naruszenia prawa jako śro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę