Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

28 września 2012

Sprzedaż alkoholu i tytoniu a obowiązek instalacji kasy

158

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i gastronomii. Powyższa działalność obejmuje 3 małe punkty usługowe. Pierwszy punkt to sklep spożywczy, drugi to pawilon na targowisku a trzeci - to stoisko handlowe na giełdzie. W sklepie spożywczym sprzedaję alkohol i papierosy. W punktach na targowisku i giełdzie sprzedaję gotowe wyroby garmażeryjne, hot - dogi, szaszłyki itp., nie sprzedaję natomiast alkoholu ani papierosów. Moje obroty nie przekroczyły kwoty zobowiązującej do instalacji kas. Czy mogę korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

 ODPOWIEDŹ

Korzystając ze zwolnienia podmiotowego nie ma Pan obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących w punkcie na targowisku i giełdzie, ma Pan natomiast obowiązek instalacji kasy w sklepie.

UZASADNIENIE

Art. 111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przepisy przewidują jednak pewne zwolnienia z powyższego obowiązku, uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanym dalej rozporządzeniem. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (§2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia) oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

W myśl §3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 roku podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (czyli sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6. Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 2 traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z §4 ust.1 pkt 9 rozporzą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę