Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 maja 2012

Sprzedaż gospodarstwa rolnego a zwolnienie w VAT

204

Dostawa działek niezabudowanych oraz części działek, przeznaczone do uprawy rolnej, stanowiących działki rolne i leśne, będzie korzystała ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że w momencie sprzedaży ww. działki nie będą miały budowlanego charakteru. Z kolei dostawa działki w części zabudowanej budynkiem inwentarskim wybudowanym w latach 80-tych wraz z gruntem, będzie zwolniona od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 29 ust. 5 ustawy.

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2012 roku nr IPTPP2/443-867/11-4/KW.

Sytuacja podatnika

Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, otrzymała w spadku gospodarstwo rolne na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Całość składa się z trzech działek rolnych i trzech działek leśnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy jedna z działek przeznaczona jest w części 0,15 ha pod zabudowę zagrodową i zabudowana jest budynkiem (obora wybudowana w latach 80-tych), pozostała część działki przeznaczona jest do uprawy rolnej.

Budynek znajdujący się na zabudowanej działce według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jest budynkiem inwentarskim dla trzody chlewnej. Przedmiotowy budynek nie był przedmiotem najmu ani dzierżawy. Budynek wybudowany w latach 80-tych był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem przez byłego właściciela, w związku z tym poprzedniemu właścicielowi nie przysługiwało zwolnienie. W tym okresie nie był prowadzony remont ani też modernizacja. Od chwili przejęcia spadku budynek nie jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem (jest to pustostan). Działki rolne, grunty leśne wraz z budynkiem inwentarskim dla trzody chlewnej stanowią zorganizowaną całość gospodarczą związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy zbywając przedmiotowe nieruchomości, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, jednakże ustawodawca, zwalniając od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, nie sprecyzował w ustawie, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ustalić przeznaczenie danego gruntu.

Celem określenia czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę należy się odwołać do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

O przeznaczeniu danego terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sytuacji, gdy nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, decyduje przeznaczenie terenu określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. O przeznaczeniu danego terenu pod zabudowę natomiast decyduje jego planowane wykorzystanie dla każdego rodzaju zabudowy, nie tylko pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę