Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

18 października 2012

Sprzedaż przekształconej części wspólnej nieruchomości a zwolnienie w podatku VAT

169

Dostawa części nieruchomości wspólnej stanowiącej pralnio - suszarnię, która zostanie zaadaptowana na 2 samodzielne lokale mieszkalne korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2012 roku nr IPPP2/443-192/12-4/AK.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Wspólnota Mieszkaniowa, która w wyniku podjętej uchwały przez zarząd, ogłosiła konkurs na przebudowę i sprzedaż powierzchni użytkowej pralnio-suszarni na cele mieszkalne położonej w budynku oddanym do użytku i zasiedlonym w latach 30 XX wieku. Z przeznaczonej do sprzedaży części nieruchomości wspólnej zostaną wyodrębnione dwa lokale, określone w ogłoszeniu i regulaminie konkursu jako lokal nr 1 i nr 2. Przebudowa i adaptacja pralnio - suszarni dokonana zostanie na koszt nabywców. Wspólnocie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy przebudowie i adaptacji pralnio - suszarni na lokale mieszkalne. Pralnio - suszarnie nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wspólnota Mieszkaniowa nie była i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Wspólnota Mieszkaniowa zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy powyższa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może jednak posiadać podmiotowość podatkową. Jednakże, w zakresie czynności zarządzania nieruchomością wspólną i pobierania zaliczek od członków wspólnoty z tytułu np. dostawy mediów do poszczególnych lokali nie jest ona podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku VAT.

Natomiast czynności wykonywane przez Wspólnotę, wykraczające poza zakres obowiązkowego zarządu określonego w ustawie o własności lokali, są dostawą towarów lub świadczeniem usług, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei, sprzedaż części wspólnej nieruchomości jest czynnością mieszczącą się w definicji dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, dostawa pralnio - suszarni jest czynnością należącą do kategorii czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby powyższa czynność korzystała ze zwolnienia od podatku o towarów i usług muszą być spełnione warunki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Bowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a) ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosun...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę