Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 stycznia 2012

Sprzedaż samochodu za pośrednictwem komisu a obowiązek instalacji kasy

152

Od 2009 roku świadczę usługi fizjoterapeutyczne. W latach 2009-2010 nie przekraczałem obrotów zobowiązujących do instalacji kasy. Obrót w wysokości 40.000 zł został przekroczony we wrześniu 2011 roku i od 23.11.2011 rozpocząłem ewidencję za pomocą kasy rejestrującej. Jednocześnie w grudniu 2010 roku, oprócz świadczonych usług fizjoterapeutycznych sprzedałem samochód będący środkiem trwałym w mojej firmie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedaży dokonałem za pośrednictwem komisu. Wystawiono mi fakturę VAT marża. W 2010 roku obrót uzyskany z usług fizjoterapeutycznych to 37.701 zł a z tytułu sprzedaży samochodu 24.700 zł, razem 62.401,00zł. Nie jestem podatnikiem VAT. Czy zainstalowałem kasę w obowiązującym terminie?

ODPOWIEDŹ

Tak, kasa rejestrująca została zainstalowana przez Pana w obowiązującym terminie.

UZASADNIENIE

Art.111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednakże świadczone przez Pana usługi fizjoterapeutyczne, oznaczone symbolem PKD 85.14.A, a po zmianie od stycznia 2010 roku - PKD 86.90.A, były na podstawie § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnione do dnia 30 kwietnia 2011 roku z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, jako ochrona zdrowia i opieki społecznej.

Jednocześnie w myśl zapisu § 3 w ust. 6 cytowanego rozporządzenia wyżej wymienione zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Ponieważ w latach 2009-2010 nie przekraczał Pan obrotów zobowiązujących do instalacji kasy (20.000 zł – w pierwszym roku świadczonych usług i 40.000 zł w roku następnym) i jednocześnie były to usługi zwolnione, to mógł korzystać nadal w 2011 roku ze zwolnienia, ale już tylko ze względu na osiągane obroty, gdyż od 1 maja 2011r. usługi fizjoterapeutyczne nie korzystały już ze zwolnienia przedmiotowego. Wobec powyższego kierując się zapisami rozporządzenia, po osiągnięciu obrotu 40.000zł w dniu 01.09.2011r., określił Pan powstanie obowiązku rozpoczęcia ewidencji na dzień 01.12.2011 r. i ufiskalnił kasę rejestrującą w dniu 23.11.2011 r.

W...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę