Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO , AKTUALNOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

11 lipca 2012

Sprzedaż udziału w nieruchomości a opodatkowanie VAT

228

Sprzedaż udziału w działce pochodzącej z majątku osobistego, nabywanej nie w celach handlowych lecz w celach osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2012 roku nr ILPP1/443-433/08/12-S/AKr.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca z małżonką, będąc na prawach współwłasności ustawowej, dokonali w roku 2006 sprzedaży udziałów w dwóch działkach rolnych, oznaczonych w rejestrze gruntów jako grunty rolne. Sprzedane działki pochodziły z majątku osobistego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Od dokonanych transakcji nie zapłacono podatku od towarów i usług.

Małżonkowie zamierzają do końca pierwszego półrocza 2008 r., z posiadanego majątku osobistego, składającego się m. in. z udziału 1/2 części w dwóch działkach rolnych nr 4 AM-9 i nr 145 AM-1, sprzedać udział wynoszący 1/2 części w działce gruntu nr 145 AM-1, o powierzchni 0,2181 ha, oznaczonej w rejestrze gruntów jako grunty orne. Sprzedaż ta nie jest związana z działalnością gospodarczą, a jedynie jest sprzedażą części majątku osobistego. Opisana wyżej nieruchomość została nabyta do majątku osobistego i nie była nabywana w celach handlowych. Nabywcą przedmiotowego udziału będzie osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która w dniu nabycia zapłaci 2% podatku PCC.

W uzupełnieniu do wniosku, Zainteresowany oświadczył, iż grunty rolne zostały nabyte w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Na przedmiotowych działkach Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi działalności rolniczej, również nie udostępniał i nie udostępnia gruntów innym osobom na podstawie umowy dzierżawy (użyczenia). Zainteresowany nie posiada i nigdy nie posiadał statusu rolnika ryczałtowego, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, działka nr 145 AM-1 przeznaczona na sprzedaż znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3.MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

W związku ze zmianą przeznaczenia gruntu i niewielką powierzchnią przedmiotowej działki oraz brakiem możliwości dalszego powiększenia gospodarstwa rolnego, Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży udziału w działce nr 145 AM-1 firmie developerskiej, będącej właścicielem większości sąsiednich gruntów.

W związku z powyższym zadano pytanie czy przewidywana transakcja sprzedaży nieruchomości (udziału wynoszącego 1/2 części w działce nr 145 o powierzchni 0,2181 ha) będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność sprzedaży udziału w nieruchomości, nie będzie podlegała podatkowi VAT, gdyż wykonując tę czynność Wnioskodawca wraz z małżonką nie są podatnikami VAT. Wskazuje na to wyrok składu siedmiu sędziów NSA z dnia 29 października 2006 r., sygn. akt I FPS 3/07, w którym Sąd – na kanwie sprawy dotyczącej sprzedaży przez osobę fizyczną działek budowlanych – wskazał w jakich okolicznościach dany podmiot należy uznać za podatnika VAT. NSA rozstrzygając ten spór, za trafne uznał stanowisko podatników i orzekł, iż przepisy art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, powinny być rozumiane w ten sposób, że warunkiem sine qua non uznania, iż dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług jest ustalenie, czy działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne rolnik lub jako osoba wykonująca wolny zawód. Ani formalnie status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten wystąpił w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Podobne stanowisko prezentuje wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt I FSK 603/06.

W świetle powyższych orzeczeń NSA, przedmiotowa sprzedaż udziału w gruncie nie będzie podlegała podatkowi VAT, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi w tym zakresie działalności handlowej i nie jest ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, lecz sprzedaż ta ma charakter okazjonalny, niezawodowy i dotyczy majątku osobistego. Sprzedawany udział w nieruchomości, nie był nabywany w celach handlowych lecz w celach osobistych.

Stanowisko Izby Skarbowej

W dniu 17 lipca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPP1/443-433/08-6/AK, w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) jest nieprawidłowe.

Biorąc pod uwagę stan prawny oraz przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w ww. interpretacji indywidualnej stwierdzono, że sprzedaż udziału w przedmiotowej działce będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pismem z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) Wnioskodawca wezwał tut. Organ do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2008 r., nr ILPP1/443-433/08-6/AK.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 27 sierpnia 2008 r., nr ILPP1/443/W-67/08-2/HMW Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, do tut. Organu w dniu 29 września 2008 r. wpłynęła skarga na przedmiotową interpretację indywidualną skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1162/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W dniu 30 marca 2009 r. Minister Finansów wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2009 r.

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w związku z zadanym w przedmiotowej kwestii pytaniem prejudycjalnym skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Postanowieniem z dnia 20 października 2011 r. sygn. I FSK 888/09 Naczelny Sąd Administracyjny podjął zawieszone postępowanie.

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt I FSK 1818/11 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

Zatem prawomocny stał się wyrok WSA z dnia 3 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1162/08.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1162/08 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt I FSK 1818/11 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

  2. eksport towarów;

  3. import towarów;

  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę