Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na podatkowej książce przychodów i rozchodów. W maju 2010 kupiłem część składową komputera, w czerwcu dokupiłem resztę, a na początku lipca złożyłem całość w jeden zestaw komputerowy. Pytanie, kiedy mogę rozpoznać wydatki na części za koszt podatkowy, albo czy muszę to połączyć w jedną wartość i amortyzować?

Z treści pytania postawionego przez czytelnika wynika, iż w okresie dwóch miesięcy dokonywał zakupów części

składowych w celu późniejszego złożenia ich w jeden środek trwały (przyjmujemy, iż przedmiotowy zestaw komputerowy

stanowi środek trwały w rozumieniu przepisów podatkowych). Tak więc opisane części stanowiły „środek trwały w budowie”

do momentu jego złożenia i przyjęcia do używania. Zgodnie z art. 22 a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych (dalej: „ustawa o pit”), amortyzacji podlegają (…) stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub

wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi”.

Za wartość początkową środków trwałych uważa się m.in. w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, w razie

wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia. Ponadto zgodnie z art. 22h ust 1 pkt 1 ustawy o pit odpisów

amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (…)

począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono

do ewidencji (wykazu) (…) do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych

z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (…).

Mając na uwadze powyższe przepisy, czytelnik powinien dokonać następujących czynności:

a) wprowadzić środek trwały do rejestru środków trwałych w miesiącu w którym zestaw ko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę