Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2010 nasz dotychczasowy udziałowiec (będący również spółką z o.o.) sprzedał nas osobie fizycznej, która jednocześnie jest właścicielem naszej byłej spółki matki. Czy za rok 2010 wykazuję w sprawozdaniu byłą spółkę matkę jako jednostkę powiązaną, a od 2011 już nie? Czy musimy również posiadać dokumentację cen transferowych stosowanych w transakcjach z naszą byłą spółką matką również po zmianie naszego udziałowca?

Odpowiedź na zadane pytanie należy rozpatrzyć zarówno na gruncie Ustawy o rachunkowości jak i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpowiadając na pytanie zakładamy, iż zarówno przed jak i po sprzedaży udziałów, Pani spółka ma jednego udziałowca.

Otóż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 43 ustawy o rachunkowości (dalej: „uor”) przez jednostkę powiązaną z jednostką rozumie się jej jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej. I tak, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 37 uor przez jednostkę dominującą rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką, a w szczególności posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej. Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 uor przez sprawowanie kontroli nad jednostką rozumie się zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Mając na uwadze powyższe przepisy, pierwotna spółka matka, zarówno przed (jako jednostka dominująca) jak i po zmianie właściciela (już jako jednostka znajdująca się pod wspólną kontrolą), będzie dla naszej spółki jednostka powiązaną (oczywiście przy założeniu, iż jej właścicielem będzie nasz nowy udziałowiec). W związku z tym zarówno w sprawo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę