Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 maja 2012

Stawka VAT na szczepienia ochronne

189

Usługi medyczne z zakresu wykonywania szczepień ochronnych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP4/443-1249/11/EJ z 3 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (tj. w szczególności: poradnia Lekarza Rodzinnego POZ, świadczenia Pielęgniarki Środowiskowej POZ oraz świadczenia Położnej Środowiskowej POZ, opieki długoterminowej domowej); usługi diagnostyki medycznej – laboratorium analityczne, badania EKG, USG i RTG w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, ZOZ świadczy usługi szczepień ochronnych.

W związku z powyższym, Zakład zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, jakiej stawce podatku od towarów i usług będzie podlegać świadczenie usług dotyczących szczepień ochronnych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 roku art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej podmiotami leczniczymi są:

- przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej we wszystkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Przy definiowaniu zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej, oprzeć należy się przede wszystkim na przepisach Dyrektywy oraz orzecznictwie Trybunału Spra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę