Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 maja 2012

Stawka VAT na usługi badań i nadzorów archeologicznych

148

Świadczone przez Muzeum usługi badań i nadzorów archeologicznych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że Muzeum nie osiąga z ich tytułu w sposób systematyczny zysków, a w przypadku ich osiągnięcia, zyski są przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie tych usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP2/443-992/11/BW z 30 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

W ramach prowadzonej działalności Muzeum świadczy usługi konserwatorskie oraz badania i nadzory archeologiczne wykonywane wraz z odpowiednią dokumentacją konserwatorską lub archeologiczną. Badania, nadzory archeologiczne i usługi konserwatorskie wykonywane są na zlecenia innych podmiotów oraz na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Badania archeologiczne prowadzone są ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub na zlecenia innych podmiotów prowadzących prace inwestycyjne m. in. budowy budynków, dróg itp. Za przeprowadzane badania i nadzory archeologiczne niezależnie od źródła ich finansowania wystawiana jest faktura VAT. Nadzory archeologiczne prowadzone są na zlecenia inwestorów, w przypadku gdy teren budowy objęty jest wpisem do rejestru zabytków. Badania archeologiczne i nadzory prowadzone są w ramach działalności naukowo -badawczej muzeum. Głównym celem tych prac jest efekt naukowy i ochrona zabytków archeologicznych. Częstotliwość badań archeologicznych i nadzorów uzależniona jest od otrzymywanych przez Wnioskodawcę zleceń, a przychody z tej działalności uzyskiwane są w sposób niesystematyczny.

Muzeum jest jednostką nienastawioną na osiąganie zysku (art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach), a przychody z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej przeznaczone są zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Muzeum na finansowanie działalności statutowej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, Muzeum zwróciło się do organu podatkowego z zapytaniem o stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla badań i nadzorów archeologicznych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Analiza art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.a oraz art.43 ust.18 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na jego podstawie jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę