Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

12 stycznia 2012

Strata bilansowa bez perspektyw jej pokrycia w przyszłych okresach

161

Czy w sprawozdaniu finansowym można zapisać, że pokrycie straty nastąpi z przyszłych zysków jeżeli szansa na zyski w przyszłości jest praktycznie niewielka? Ile czasu można wykazywać taką niepokrytą stratę w bilansie?

W zakresie pierwszego pytania, należy uwzględnić nadrzędne zasady rachunkowości oraz przepisy Ustawy o rachunkowości (dalej „UoR”) zgodnie z którymi jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Tak więc, nie można w sprawozdaniu finansowym podawać informacji niezgodnych z najlepszą wiedzą osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego tj. zapewniać, iż straty zostaną pokryte zyskami przyszłym okresów jeśli wiemy, iż jest to nierealne. Jedynie w przypadku, gdy rzeczywiście przewidujemy, iż w kolejnych latach podmiot osiągnie zyski, możemy zawrzeć taką informację w sprawozdaniu finansowym.

Pytanie brzmi zatem co można zrobić w przypadku gdy przewidujemy, iż zyski z lat kolejnych nie pokryją obecnej straty finansowej?

Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie zysków. Niemniej mogą zdarzyć się takie okresy, w których nasza firma poniesie większe koszty w porównaniu z przychodami. W przypadku, gdy wynik roku finansowego jest ujemny, należy zastanowić się w jaki sposób spółka pokryje tę stratę. Sposobów na pokrycie strat jest kilka, a to który z nich zostanie wybrany zależy zarówno od możliwości prawnych jak i intencji właścicieli podmiotu. Stratę finansową można pokryć:

1. Z kapitału zapasowego lub odpowiedniego kapitału rezerwowego

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przepisy nie nakładają obowiązku tworzenia kapitału zapasowego ani kapitałów rezerwowych, niemniej spółka w umowie spółki może zawrzeć odpowiednie zapisy, na mocy której takie pozycje kapitałów będą mogły być utworzone. Pokrycie straty w danym roku finansowym z kapitału zapasowego lub odpowiedniego kapitału rezerwowego, musi być poprzedzone „zasileniem” tych kapitałów w latach poprzedzających (np. poprzez zwiększenie kapitału zapasowego z zysku). Natomiast w przypadku spółek akcyjnych, zgodnie z art. 396 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), spółki te są zobowiązane do przekazywania co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy na kapitał zapasowy, aż do momentu w którym wartość tego kapitału nie będzie równa 1/3 wartości kapitału podstawowego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekazywać więcej niż wspomniane minimalne 8% zysku, a także aby wartość kapitału zapasowego przewyższała 1/3 kapitału podstawowego.

2. Z niepodzielonego zysku z lat poprzednich

Jeśli w latach poprzednich spółka osiągnęła zyski, a wspólnicy (akcjonariusze) po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę