Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Współpracujemy z firmą niemiecką, produkujemy dla nich urządzenia. Firma ta wystawia nam fakturę na narzędzia za które nie płacimy, a które będą im zwrócone. Jak zaksięgować taką fakturę? Faktura na materiał plus dwie pozycje na których właśnie są te narzędzia.

ODPOWIEDŹ

Jeśli narzędzia zostały przekazane przez kontrahenta z Niemiec nieodpłatnie na jakiś okres czasu, po czym mają być zwrócone, to nie powinny one znajdować się na fakturze (rachunku) handlowym, tylko na rachunku pro-forma lub na dokumencie dostawy (Lieferschein).

Skąd wiadomo, że akurat za te dwie pozycje z faktury spółka nie musi zapłacić i że nie jest to na przykład darowizna? Domyślam się, że istnieje do tego jakaś stosowna umowa lub odpowiednia adnotacja na rachunku. Tak czy inaczej, spółka niemiecka wciąż pozostaje właścicielem dostarczonych narzędzi, dlatego też w księgach spółki polskiej mogą być one ujęte tylko w ewidencji pozabilansowej (na koncie pozabilansowym).

Bardziej istotne znaczenie ma prawidłowe ujęcie podatkowe tejże operacji gospodarczej i często bywa ono przedmiotem sprzecznych interpretacji zarówno podatników jak i organów podatkowych. Wszystko zależy od tego, czy faktycznie mamy do czynienie ze świadczeniem nieodpłatnym, czy też ze świadczeniem wzajemnym.

Ponieważ polski ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć pod pojęciem świadczenie nieodpłatne, konieczne jest odwołanie się do przepisów Kodeksu cywilnego (KC), a także orzecznictwa. W orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż przez nieodpłatne świadczenie rozumieć należy takie zdarzenia prawne i gospodarcze, dotyczące działalności gospodarczej, których skutkiem jest świadczenie nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku osoby prawnej, mające konkretny wymiar finansowy. Ustalanie przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych określone zostało w art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), zgodnie z którym ich wartość ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Przedmiotem świadczenia nieodpłatnego mogą być zarówno usługi, jak i szeroko rozumiane składniki majątku trwałego np: maszyny, urządzenia, narzędzia, samochody, komputery, które oddawane są do używania na podstawie umowy użyczenia.

Zgodnie z art. 710 KC, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Bezsprzeczna jest więc zasadnicza cecha umowy użyczenia, tj. nieodpłatność przy korzystaniu z rzeczy i osiąganiu z niej pożytków p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę