Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

5 grudnia 2012

Świadczenie odpłatnych usług medycznych przez Szpital a zwolnienie w VAT

173

Świadczenie usług medycznych przez Szpital będzie korzystało ze zwolnienia w podatku VAT, jeśli podstawowym celem danego świadczenia jest diagnoza, opieka, bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia tj. świadczeniu temu przyświeca cel terapeutyczny.

Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 12 września 2012 roku nr PT8/033/223/741/SBA/12/PT-713.

 Sytuacja podatnika

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Powiat, wpisanym do rejestru wojewody. Podstawowym zakresem działalności szpitala jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom objętym powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, finansowanym ze środków publicznych. Zgodnie z zapisem statutu Szpital może również udzielać świadczeń medycznych (porady lekarskie, leczenie szpitalne, badania diagnostyczne laboratoryjne, zdjęcia RTG, badania EKG, USG itp.) odpłatnie:

  • osobom nieubezpieczonym w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych,

  • na podstawie zlecenia osób fizycznych i prawnych oraz na ich własne życzenie,

  • na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z innymi podmiotami (np. lekarze rodzinni, Komenda Policji, poradnia medycyny pracy).

Szpital świadczy odpłatnie usługi medyczne w zakresie:

  • badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarzy rodzinnych dla pacjentów objętych ich opieką. Usługi wykonywane są na podstawie zawartych z lekarzami rodzinnymi umów na realizację badań diagnostycznych;

  • porad lekarskich, badań diagnostycznych wykonywanych na podstawie zawartej umowy z Komendą Policji na rzecz zatrzymanych celem wydania opinii o stanie zdrowia zatrzymanego i możliwości osadzenia w areszcie;

  • badań diagnostycznych, porad, porad i konsultacji wykonanych na zlecenie poradni medycyny pracy;

  • badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta - bez skierowania lekarza - dla własnej wiedzy lub w związku z podjęciem lub kontynuowaniem leczenia w sektorze prywatnym służby zdrowia,

Jednocześnie Szpital pobiera należności od osób powyżej 18 roku życia (70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej) przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub na oddziale opiekuńczo-leczniczym, wymagających ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, a nie wymagających hospitalizacji szpitalnej. Z usług tych korzystają pacjenci posiadający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym Szpital zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 18-19a wyżej wymienione usługi podlegają zwolnieniu, czy też opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Odpowiedź Ministra Finansów

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Z uwagi na brak w przepisach ustawy definicji opieki medycznej Minister Finansów odwołał się do przepisów Dyrektywy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, z których jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku świadczenia ze wskazanymi celami, zwolnienie nie przysługuje.

Dokonując analizy obowiązujących przepisów Minister Finansów wskazał, iż wykonanie badań diagnostycznych stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może oczywiście być mowy o ochronie, w tym o utrzymaniu bądź przywróceniu dobrego stanu zdrowia osób. Innymi słowy opieka medyczna w rozumieniu zespołu czynności funkcjonalnie związanych stanowi ciąg czynności – których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia – obejmujący na wstępie czynności polegające na obserwacji i badaniu, a następnie na diagnozie i leczeniu.

W tym też znaczeniu świadczone przez Szpital badania diagnostyczne n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę