Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

31 maja 2012

Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz państwowych uczelni a stawka VAT

160

Świadczenie usług kształcenia zawodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla państwowych uczelni wyższych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 marca 2012 roku nr IPPP1/443-1740/11-2/EK.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jest czynnym płatnikiem podatku VAT. W ramach tej działalności świadczy m.in. usługi na rzecz państwowych uczelni wyższych, polegające na prowadzeniu zajęć (warsztatów) dla studentów studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone przez Wnioskodawcę na studiach podyplomowych spełniają wymogi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, gdyż obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych ich uczestników. Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, iż usługi te finansowane są w całości ze środków publicznych, opłaca je podmiot z sektora finansów publicznych uzyskujący dochody z prowadzonej działalności edukacyjnej.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadczone na rzecz uczelni państwowych usługi polegające na prowadzeniu zajęć dla studentów na studiach podyplomowych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż zwalnia się od VAT usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w art.43 ust.1 pkt 29 cytowanej ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

• prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

• świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

• finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl natomiast § 13 ust. 1 pkt 19 i 20, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku:

• usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane,

• usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, f...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę