Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

14 marca 2012

Ubezpieczenie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

163

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (suma gwarancyjna 10.000 euro). Przegapiłam termin zgłoszenia podatnika do VAT z powodu przekroczenia limitu. Szkodą są odsetki jakie podatnik (a właściwie ja) musiał zapłacić za nieterminowe wpłaty VAT. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty, uzasadniając to tym, że prowadzenie ewidencji do celów podatkowych nie jest czynnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tylko z zakresu doradztwa podatkowego (suma gwarancyjna 15.000 euro), a takiego ubezpieczenia nie posiadałam. Czy ubezpieczyciel ma rację?

Problem opisany przez czytelnika dotyczy rozstrzygnięcia jakie czynności wchodzą w zakres usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jakie w czynności doradztwa podatkowego. W sytuacji, w której znalazła się czytelniczka, w pierwszej kolejności należałoby wyjść od analizy umowy ubezpieczeniowej, w której powinno być wyraźnie wskazane jakie czynności mieszczą się w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg, a jakie w zakresie doradztwa podatkowego. Warunki umowy ubezpieczeniowej powinny jednak być zbieżne z ustawowymi definicjami usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego.

Działalność gospodarcza polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych jest regulowana przepisami ustawy o rachunkowości (dalej „uor”). I tak zgodnie z art. 76a uor usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie następujących czynności:

a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

b) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

c) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

d) sporządzanie sprawozdań finansowych;

e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Ponadto zgodnie z tym samym artykułem przedsiębiorcy, wykonujący działalność, polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg, są również uprawnieni do wykonywania działalności, obejmującej:

a) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

b) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracjipodatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie - w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Doradztwo podatkowe jest uregulowane w Ustawie o doradztwie podatkowym (dalej „uodp”). Zgodnie z art. 2 ust. 1 uodp czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę