Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , NIERUCHOMOŚCI , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 maja 2012

Udostępnienie obiektu sportowego zagranicznemu podmiotowi

208

Kompleksowe udostępnienie obiektu sportowego w celu organizacji imprezy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w miejscu położenia nieruchomości stawką podstawową.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-874/11-2/JF z 16 września 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Ośrodek, który jest Instytucją Gospodarki Budżetowej w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, udostępnił obiekt sportowy położony w Polsce w celu przeprowadzenia imprezy sportowej połączonej z imprezą kulturalną (występy zespołów muzycznych). Był on zobowiązany przygotować i udostępnić obiekt, a także zapewnić część prac związanych z obsługą w czasie trwania imprezy. Organizatorem imprezy był podmiot mający siedzibę w Szwajcarii. Umowa oprócz opłaty za udostępnienie obiektu przewidywała odrębnie także zwrot kosztów zużycia wody i energii elektrycznej według rzeczywistego zużycia (odczyt licznika). Oba podmioty są podatnikami VAT. Ośrodek nie prowadził sprzedaży biletów wstępu, ani nie uzyskał przychodu z tego tytułu.

W związku z powyższym, Ośrodek zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem o miejsce świadczenia opisanej usługi, o stawkę VAT w odniesieniu do tych usług oraz o to, czy należy wystawić fakturę w jednej łącznej kwocie z zastosowaniem jednej stawki VAT dla usługi podstawowej (udostępnienie obiektu), czy też koszty zużycia energii i wody wykazać w odrębnych pozycjach i zastosować stawkę właściwą dla tych usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Ogólna reguła dotycząca miejsca świadczenia usług określona została w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Jeden z wyjątków od tej reguły, w odniesieniu do usług związanych z nieruchomościami, został określony w art. 28e jako miejsce położenia nieruchomości. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia.

Ze stanu sprawy wynika, iż Ośrodek świadczy usługę przygotowania, udostępnienia i częściowej obsługi obiektu sportowego położonego w Polsce dla organizatora imprezy sportowej i kulturalnej z siedzibą w Szwajcarii. W takich okolicznościach przedmiotem udostępnienia jest nieruchomość. Zatem, w celu określenie miejsca świadczenia ww. usługi zastosowanie znajdzie art. 28e ustawy. Wobec tego z racji położenia obiektu sportowego należy uznać, iż świadczona usługa jest świadczona w Polsce.

Odnosząc się do rozliczenie kosztów mediów, organ podatkowy wskazał...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę