Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

11 marca 2012

Ujęcie bilansowe i podatkowe wsparcia finansowego dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

145

Problemem, który budzi mój niepokój jest sposób zaksięgowania pomocy finansowej otrzymywanej co rok z ARiMR - jest to zwrot 75% kosztów poniesionych na inwestycje wg 5 letniego „Planu Dochodzenia do Uznania” przez grupę sadowników oraz kilku % pomocy na działalność administracyjną. Pomoc ta jest otrzymywana w kolejnym roku obrachunkowym. Skutkuje to wykazaniem z reguły ogromnej straty dla Urzędu Skarbowego, którą można pokryć pomocą finansową otrzymaną z ARiMR, ale dopiero w kolejnym roku po jej otrzymaniu. Inwestycje są przeprowadzane corocznie, więc sytuacja się powtarza. Wydatkami inwestycyjnymi wg. PDU, (poza zakupami środków trwałych) są również skrzynio-palety, opakowania i inne, których wartość jest poniżej 3.500 zł netto i odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącej działalności. Mam pytanie: jak rozliczyć inwestycje tegoroczne (kilka milionów zł)? W jaki sposób zaksięgować pomoc finansową i jak zainicjować tą, którą otrzymamy w przyszłym roku. Jaki będzie to miało wpływ na bilans? Obawiam się, że jak w tym roku wykażę wielomilionową stratę, a w przyszłym roku po otrzymaniu z ARiMR 75% poniesionych kosztów netto, to z kolei przyniesie odwrotny skutek – wielomilionowy zysk?

Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw może otrzymać wsparcie finansowe:

a) na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej,

b) na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym „Planie Dochodzenia do Uznania” (w dalszej części PDU).

ad a) Pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej, wypłacana jest według stawki ryczałtowej na podstawie rocznej wartości produktów sprzedanych grupy, która wynosi:

• w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku odpowiednio • iednio 10%, 10%, 8%, 6% i 4% wartości produktów sprzedanych nie przekraczającej 1 mln euro, lub w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku odpowiednio 5%, 5%, 4%, 3% i 3% wartości produktów sprzedanych przekraczającej 1 mln euro,

• górna wartość pomocy dla poszczególnych grup producentów nie może przekraczać 100 tys. euro za każdy rok realizacji PDU.

ad b) Pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym PDU wynosi 75 % poniesionych kwalifikowanych kosztów inwestycji, 25% kwalifikowanych kosztów inwestycji grupa producentów pokrywa ze środków własnych.

Kwalifikowanymi kosztami inwestycji są koszty:

1) budowy budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży - zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

2) zakupu budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży;

3) rozbudowy, przebudowy i remontu budynków oraz budowli, o których mowa w pkt 2, połączonych z ich adaptacją i modernizacją, przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży - zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

4) infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków oraz budowli - zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

5) zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego dojazdu, eksploatacji i zabezpieczenia inwestycji - zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

6) zakupu gruntu przeznaczonego pod budowę budynków i budowli oraz zagospodarowania terenu w części nieprzekraczającej 10 % kwalifikowanych kosztów całej inwestycji;

7) zakupu narzędzi oraz zakupu i instalacji maszyn oraz urządzeń przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania do sprzedaży, w szczególności przeznaczonych do mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania owoców lub warzyw;

8) zakupu środków transportu, w tym środków transportu wyposażonych w chłodnie oraz urządzenia do regulowania atmosfery, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych i innych środków transportu przeznaczonych do przewozu osób;

9) związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, o których mowa w pkt 1-8, w wysokości nieprzekraczającej 12% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji, obejmujące koszty:

a) przygotowania dokumentacji:

- technicznej,

- ekonomicznej: kosztorysów, analiz ekonomicznych i projektów inwestycji,

b) zaświadczeń, pozwoleń, opłat i dokumentacji związanej z ich uzyskaniem,

c) nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego,

d) usług geodezyjnych,

e) usług dotyczących zarządzania inwestycją.

Ujęcie bilansowe otrzymanej pomocy finansowej (dotacji)

Ujęcie w księgach rachunkowych pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej

Otrzymana od ARiMR dotacja przyznana jako wsparcie finansowe, dotyczy bieżącej działalności operacyjnej jednostki i stanowi przychód okresu w którym jest należna. Księgowanie otrzymanej dotacji (na podstawie wyciągu bankowego):

- Wn 131 Rachunek bieżący

- Ma 762 Pozostałe przychody operacyjne – dotacje, pomoc finansowa

Art. 6.1 Ustawy o rachunkowości mówi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Art. 6.2 uor mówi, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Gdy na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka posiada decyzję o przyznaniu dotacji za dany rok obrotowy, a sam przelew środków nastąpi w roku następnym, wówczas powinna ująć w księgach roku bieżącego kwotę należnej dotacji. Księgowanie wygląda następująco:

- Wn 248 Pozostałe rozrachunki (z ARiMR)

- Ma 762 Pozostałe przychody operacyjne – dotacje, pomoc finansowa

a otrzymanie dotacji w księgach roku następnego:

- Wn 131 Rachunek bieżący

- Ma 248 Inne rozrachunki

Ujęcie w księgach rachunkowych pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym PDU

W ramach wydatków ujętych w PDU mogą znajdować się zarówno wydatki dotyczące zakupu stricte środków trwałych jak również zakupy wyposażenia (w pytaniu czytelniczki są to palety, opakowania i inne), którego wartość jednostkowa jest niższa niż 3.500 zł i jest odnoszona przez jednostkę bezpośrednio w koszty. W takiej sytuacji część dotacji dotycząca wydatków bezpośrednio odnoszonych w koszty powinna być księgowana tak jak w punkcie 1-szym jako pozostałe przychody operacyjne.

Natomiast dotacja w części dotyczącej zwrotu wydatków na zakup środków trwałych powinna być ujęta w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczna proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości: rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. Księgowanie dotacji dotyczącej finansowania środków trwałych (na podstawie wyciągu bankowego):

- Wn 131 Rachunek bieżący...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę