Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

23 marca 2011

Ujęcie księgowe różnic kursowych z lat poprzednich

229

Jak wyksięgować różnice kursowe z wyceny roku 2008: 13.000 zł, z roku 2009: 5.437 zł zaksięgowane na konto 750. Na koniec 2010 roku na rachunku walutowym jest 84 euro czyli 335 zł, różnice kursowe z wyceny wynoszą -12,51 zł. Na koncie przychodów finansowych w roku 2010 jest tylko parę złotych; jak to wyksięgować? Wyksięgowane powinno mieć miejsce 1 stycznia następnego roku obrotowego ale nie zostało dokonane.

Art. 30 ust.1 Ustawy o rachunkowości mówi, że nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe wynikające z wyceny sald walutowych odnosi się na konto kosztów lub przychodów finansowych danego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź