Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

23 marca 2011

Ujęcie księgowe różnic kursowych z lat poprzednich

164

Jak wyksięgować różnice kursowe z wyceny roku 2008: 13.000 zł, z roku 2009: 5.437 zł zaksięgowane na konto 750. Na koniec 2010 roku na rachunku walutowym jest 84 euro czyli 335 zł, różnice kursowe z wyceny wynoszą -12,51 zł. Na koncie przychodów finansowych w roku 2010 jest tylko parę złotych; jak to wyksięgować? Wyksięgowane powinno mieć miejsce 1 stycznia następnego roku obrotowego ale nie zostało dokonane.

Art. 30 ust.1 Ustawy o rachunkowości mówi, że nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe wynikające z wyceny sald walutowych odnosi się na konto kosztów lub przychodów finansowych danego roku obrotowego.

Jeżeli jednostka rozlicza różnice kursowe zgodnie z art. 15a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to pamiętać należy, że różnice kursowe z wyceny sald kont walutowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w bieżącym roku obrotowym. Jednostka nie ma obowiązku wyksięgowywania różnic kursowych z wyceny sald z roku poprzedniego pod datą 1-go stycznia roku następnego, chociaż wiele jednostek stosuje właśnie takie rozwiązanie i obrazuje je przykład 1.

Przykład 1

Operacje na koncie Rachunek bieżący w EUR z wyksięgowaniem różnic kursowych z wyceny sald z roku poprzedniego.

1) 10.11.2008: wpływ środków na rachunek 5.000 EUR kurs 3,6474 (18.237 PLN)

2) 31.12.2008: wycena salda 5.000 EUR kurs 4,1724 (20.862 PLN)

Dodatnie różnice kursowe z wyceny 2.625 PLN

3) 01.01.2009: wyksięgowanie różnic kursowych z wyceny z 31.12.2008 (2.625 PLN)

4) 05.02.2009: rozchód środków z rachunku 5.000 EUR kurs 4,6747 (23.373,50 PLN)

5) 05.02.2009: rozliczenie bieżących różnic kursowych

Uwaga: Podatkowe różnice kursowe za rok 2009 wynoszą 5.136,50 PLN (saldo konta 75X z pominięciem storna z dnia 1 stycznia 2009 roku).

Przykład 2

Bez wyksięgowywania różnic kursowych z wyceny z 31.12.2008

1) 10.11.2008: wpływ środków na rachunek 5.000 EUR kurs 3,6474 (18.237 PLN)

2) 31.12.2008: wycena salda 5.000 EUR kurs 4,1724 (20.862 PLN)

Dodatnie różnice kursowe z wyceny 2.625 PLN

3) 05.02.2009: rozchód środków z rachunku 5.000 EUR kurs 4,6747 (23.373,50 PLN)

4) 05.02.2009: rozliczenie bieżących różnic kursowych

Uwaga: W celu ustalenia podatkowych różnic kursowych za rok 2009 należy do salda konta 75X (2.511,50 PLN) dodać statystycznie różnice kursowe z wyceny na 31 grudnia 2008 roku (2.625,00 PLN), co w sumie daje kwotę 5.136,50 PLN.

Wniosek

Zarówno w przykładzie 1 jak i 2 saldo przychodów finansowych w ro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę