Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

18 stycznia 2012

Ujęcie księgowe wyceny majątku oraz rezerwy w likwidowanej spółce

177

Jak wygląda ujęcie księgowe wyceny majątku oraz utworzonej rezerwy na przyszłe zobowiązania w spółce postawionej w stan likwidacji i w jaki sposób ujmuje się wykorzystanie w księgach takiej rezerwy?

Kwestia utworzenia rezerw oraz odpisów aktualizujących w przypadku postawienia spółki w stan likwidacji opisana jest w art. 29 Ustawy o rachunkowości (dalej: „UoR”).

I tak zgodnie z treścią tego przepisu jeżeli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności (art. 29 ust. 1 UoR). Ponadto, wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana (art. 29 ust. 2 UoR). Różnicę powstałą w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy, o których mowa powyżej, wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (art. 29 ust. 2a UoR).

Przykład

W związku z planowanym postawieniem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę