Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS, stwierdzono iż nasza spółka powinna zapłacić dodatkowo składki za lata 2006 i 2008 w kwocie 4300 zł. Zapłata została dokonana w roku bieżącym. Pytanie w jaki sposób zaksięgować zaległe składki dotyczące części płaconej przez zakład pracy, czy poprzez konta układu „4” i rozrachunki z ZUS, czy też poprzez konto „rozliczenie wyniku finansowego”? Dodam, że w latach 2006 i 2008 składki te nie były ujęte bilansowo.

ODPOWIEDŹ

Przy założeniu, iż jednostka zgodziła się z wynikami kontroli ZUS, to na gruncie prawa bilansowego stwierdzone uchybienie należy uznać za błąd. Niemniej sposób skorygowania opisanego przez czytelnika błędu będzie zależał w dużej mierze od subiektywnej oceny jednostki czy błąd jest istotny czy też nie z punktu widzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku stwierdzenia błędu należy zwrócić uwagę na treść artykułu 54 Ustawy o rachunkowości (dalej „UoR”). I tak zgodnie ze wspomnianym przepisem, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę