Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

9 maja 2011

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym rozliczeń między spółkami powiązanymi

177

Podmiot A, posiada 100% udziałów w podmiocie B, C i D. Podmiot B ma na koniec roku zobowiązania wobec podmiotu A i C. Czy w bilansie podmiotu B muszę wykazać transakcje pomiędzy tymi podmiotami na zasadzie: zobowiązania wobec jednostek powiązanych i tu wykazać oba wobec A i C czy tylko A? Czy te podmioty zależne są względem siebie powiązane czy tylko między nimi a jednostką dominującą jest powiązanie?

ODPOWIEDŹ Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 43 ustawy o rachunkowości (dalej: „UoR”) przez jednostkę powiązaną z jednostką rozumie się jej jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej. I tak, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 37 uor przez jednostkę dominującą rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką, a w szczególności posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie por...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę