Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

24 października 2011

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń następujących po dniu bilansowym

181

Jakie informacje dotyczące zdarzeń po dacie bilansu należy ująć w sprawozdaniu finansowym? Do jakiej daty mamy analizować zdarzenia po 31 grudnia, czy do dnia podpisania sprawozdania? Proszę o odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (dalej: „UoR”) jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź