Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

24 października 2011

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń następujących po dniu bilansowym

149

Jakie informacje dotyczące zdarzeń po dacie bilansu należy ująć w sprawozdaniu finansowym? Do jakiej daty mamy analizować zdarzenia po 31 grudnia, czy do dnia podpisania sprawozdania? Proszę o odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (dalej: „UoR”) jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Tak więc na podstawie treści przytoczonego powyżej artykułu można wnioskować, iż w sprawozdaniu finansowym ujmuje się wszystkie zdarzenia następujące w okresie od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia tego sprawozdania, które mają na to sprawozdanie finansowe istotny wpływ. O istotnym wpływie danego zdarzenia na sprawozdawczość mówimy wtedy gdy pominięcie danej informacji może skutkować podjęciem przez czytelnika sprawozdania finansowego innych decyzji niż w przypadku gdyby owa informacja została ujęta. W związku z tym należy bardzo dokładnie przeanalizować zdarzenia po dacie bilansu pod kątem ich wpływu na obraz sytuacji finansowej i wynik jednostki. I tak jeśli chodzi o sposób ujęcia istotnego wpływu danego zdarzenia po dacie bilansu na sprawozdanie finansowe, to należy stwierdzić:

• czy zdarzenie to powoduje zmianę określonego wcześniej stanu na dzień bilansowy - w takim przypadku zdarzenie to skutkować będzie wprowadzeniem korekty do bilansu i/lub rachunku zysków i strat;

• czy zdarzenie to nie powoduje zmiany stanu na dzień bilansowy (tym samym nie wymaga wprowadzenia korekt), niemniej dotyczy kluczowych aspektów funkcjonowania jednostki i może mieć wpływ na jej postrzeganie przez odbiorcę sprawozdania finansowego – w takim przypadku zdarzenie opisujemy w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Oczywistym jest, iż katalog potencjalnych zdarzeń, które wystąpią po dniu bilansowym, mogących mieć wpływ na sprawozdanie finansowe jest bardzo duży i zależy między innymi od branży w jakiej działa podmiot, w tym konkurencji, kondycji finansowej dostawców i odbiorców, przepisów prawnych itp. Niemniej można wyróżnić kilka kluczowych obszarów, od których powinno się rozpocząć analizę zdarzeń po dacie bilansu. Sama ustawa o rachunkowości nie wskazuje jakie zdarzenia po dniu bilansowym należy uwzględnić w sprawozdaniu finansowym. Ale z pomocą przychodzi Międzynarodowy Standard Rachunkowości 10 (dalej: „MSR 10), który podaje przykłady takich zdarzeń. I tak, zgodnie z MSR 10, do zdarzeń następujących po dniu bilansowym, które wymagają dokonania korekty w sprawozdaniu finansowym zaliczyć możemy na przykład:

a) rozstrzygnięcie sprawy sądowej po dniu bilansowym, które potwierdza istniejące już na dzień bilansowy zobowiązanie jednostki. Wymaga ona skorygowania uprzednio utworzonej rezerwy lub utworzenia dodatkowej rezerwy, a nie tylko umieszczenia informacji o zobowiązaniu warunkowym, ponieważ rozstrzygnięcie sprawy sądowej dostarcza dodatkowych informacji;

b) uzyskanie informacji po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę