Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam leasing finansowy w walucie obcej. Jak powinno się księgować różnice kursowe od wpłacanych rat leasingowych i WOL? Z jednej strony powstają różnice kursowe wynikające z innego kursu na nocie obciążeniowej za kolejną ratę leasingową i kursem z dnia zapłaty. Ale co jeszcze z „rozliczeniem przedmiotu leasingu”? Tam zaksięgowano wartość początkową wg kursu z dnia przyjęcia przedmiotu leasingu, a kolejne raty w części kapitałowej są przeliczane wg innego kursu. Czy tutaj też się robi różnice kursowe, czy może wycenia się na koniec roku zobowiązanie z tytułu przedmiotu leasingu?

Przedmiot umowy leasingu finansowego wykazywany jest w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie wobec finansującego. Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający.

Wycena wartości początkowej przedmiotu umowy przez korzystającego

Wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego, stanowiącą odpowiednik ceny jego zakupu, ustala się jako niższą spośród:

- wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub

- wartości bieżącej opłat leasingowych (część kapitałowa raty leasingowej), ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

Gdy wartość opłat leasingowych wyrażona jest w walucie obcej, należy przeliczyć ją na złote według kursu średniego NBP z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Wszystkie różnice kursowe powstałe do momentu przyjęcia środka trwałego do używania wpływają na jego wartość początkową.

Dodatkowo wartość początkową przedmiotu leasingu zwiększają poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, fundamentów, przystosowania i inne podobne. Wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada zazwyczaj wartości wskazanej w umowie.

Naliczona z góry część odsetkowa wynikająca z umowy również stanowi zobowiązanie wobec finansującego, a z drugiej strony podlega rozliczeniu w czasie, poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne. W przypadku leasingu finansowego w walucie obcej zobowiązanie wobec finansującego (leasingodawcy) wynikające z sumy rat kapitałowych i odsetkowych wycenia się według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podpisania umowy leasingowej. Miesięczne noty obciążeniowe z tytułu płatności leasingowych wyceniane są po kursie faktycznie zastosowanym w dniu rozliczenia transakcji.

W praktyce, w przypadku zapłaty zobowiązań kursem tym będzie kurs sprzedaży walut stosowany przez bank, z którego usług korzysta jednostka. W przypadku, gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem własnego rachunku walutowego jednostki, kurs ten będzie wynikał z przyjętej w polityce rachunkowości metody wyceny rozchodu w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę