Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , KASY REJESTRUJĄCE

21 września 2011

Usługi opieki domowej a ewidencja na kasie fiskalnej

201

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi, nie jest to ani przedszkole ani żłobek. Czy muszę zainstalować kasę fiskalną po przekroczeniu limitu obrotów?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. (Dz.U. Nr 138, poz. 930), w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących wprowadza okres przejściowy co powoduje, że zwolnienia przedmiotowe występujące w tym roku zachowują swą moc do dnia 30 kwietnia 2011 r. Od tej daty obowiązują nowe przepisy w zakresie zwolnień. W związku z powyższym również zwolnienie określone dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej przestaje obowiązywać z dniem 30 kwietnia 2011 r. Po tej dacie należy stosować ogólne zasady zwolnień (odpowiednio limity obrotów 20.000zł i 40.000zł). Wobec powyższego zwolnienie do dnia 30 kwietnia 2011 r. przysługuje podatnikom opłacającym zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, których obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2010r. kwoty w wysokości 40.000zł. Jeżeli w 2011r. obroty podatnika (z tytułu sprzedaży dla ww. podmiotów), przekroczą 40.000zł to w takim przypadku traci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2011r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł., nie wcześniej jednak niż z dniem 1 maja 2011 r.

W ramach karty podatkowej zwolnienie przestaje obejmować m.in. usługi opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit c i ust. 2 ww. rozporządzenia). Zwolnień do wartości obrotu, jak również wymienionych m.in. w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c, nie stosuje się zgodnie z zapisem § 3 ust. 8 rozporządzenia w stosunku do:

• podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2011 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz

• podatników, w odniesieniu do których przepisy przewidywały powstanie obowiązku ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2010 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2010r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2010r. – czyli w przypadkach, gdy dotychczasowe przepisy już zabroniły korzystania ze zwolnień.

Reasumując powyższe rozważania, do momentu przekroczenia ww. limitów obrotów w omawianym przypadku świadczenia usług opieki domowej nad dziećmi, nie powstanie obowiązek prow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę