Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

16 stycznia 2013

Usługi sporządzania kserokopii i wydawania odpisów dokumentacji medycznej a prawo do zwolnienia w VAT

151

Wykonywane przez Szpital usługi sporządzania i wydawania wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej osobom upoważnionym do jej otrzymywania, w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 15 października 2012 roku nr IPTPP3/443-88/11-3/12/S/MG.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Szpital, który prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentów osobom uprawnionym na podstawie i w sposób określony ww. ustawą. Dokumentacja udostępniana jest poprzez sporządzanie wyciągów, odpisów i kopii. Za udostępnianie dokumentacji Szpital pobiera opłatę.

Przed sporządzeniem wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji przez Szpital, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, w którym określa cel, dla którego sporządzony zostanie wyciąg, odpis lub kopia. Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej może zostać sporządzona w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym.

W związku z powyższym Szpital zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługa sporządzania kserokopii i wydawania odpisów przez Podatnika na rzecz Osoby Uprawnionej do żądania wydania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej w przypadku złożenia przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o tym, iż sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej jest niezbędne w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż zwolnienie od podatku usług medycznych ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. W zakresie przedmiotowym znajdują się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane i tylko te podlegają zwolnieniu od podatku, w zakresie zaś podmiotowym, zwolnione są usługi świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, bądź świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, zawodów medycznych oraz psychologów. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez określone osoby oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Natomiast w myśl przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę