Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

4 listopada 2012

Usługi świadczone równocześnie w wielu miejscach a ilość kas rejestrujących

159

W związku z nadchodzącymi świętami chcę rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na organizacji wizyt Gwiazdorów w domach, przedszkolach, zakładach pracy w okresie świątecznym, a po tym okresie kreowanie różnych postaci na prywatnych balach urodzinowych dla dzieci itp. Usługi będą zamawiane za pośrednictwem telefonu a także przez zainteresowanych klientów osobiście w siedzibie firmy, gdzie jednocześnie zostanie dokonana wycena usługi. Czy z chwilą przekroczenia obrotu w wysokości 20.000 zł w kasę fiskalną musi być wyposażony każdy pracownik firmy świadczący te usługi?

ODPOWIEDŹ

Tak, każdy z pracowników świadczących równocześnie usługi powinien mieć przy sobie kasę rejestrującą, chyba, że spełnieni Pan warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnień z tytułu świadczenia niewielkiej liczby usług lub też zwolnienia ze względu na formę zapłaty.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać między innymi datę i czas (godzinę) sprzedaży. Ponadto, stosownie do zapisu §7 ust.1 pkt 1 i pkt 2 tego rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust.2, są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas:

• dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy,

• sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.

Jak stanowi art.19 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy, z pewnymi zastrzeżeniami, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT wynika, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jednocześnie jak wynika z zapisu art.19 ust.11, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Art.109 ust.1 ustawy o VAT wskazuje, iż podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art.113 ust.1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Uregulowania ustawy o VAT jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają bezpośrednio terminu zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jednakże z całą pewnością należy stwierdzić, iż ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno się odbywać z chwilą dokonania sprzedaży – świadczenia usługi, nie później jednak niż w momencie powstania obowiązku podatkowego, a zatem z chwilą wykonania tej usługi lub ewentualnego otrzymania przedpłaty albo zaliczki.

Jak wynika z treści art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, dla powstania obowiązku podatkowego – obowiązku uiszczenia podatku, niezbędne jest wykonanie tej usługi lub otrzymanie płatności. Nie można dokumentować fakturą VAT czy też paragonem wykonania czegoś, co w praktyce nie zostało jeszcze dokonane. Powyższe rozumowanie potwierdza również zapis §7 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, który zobowiązuje do sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej spr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę