Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Usługi szkoleniowe a prawo do odliczenia VAT

138

Podmioty gospodarcze, które komercyjnie świadczyły usługi szkoleniowe zwolnione do końca 2010 roku od podatku od towarów i usług, miały prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z tymi usługami.

 

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygnaturze III SA/Wa 456/11 z 17 października 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Omawiane orzeczenie zostało wydane w stanie prawnym obowiązującym w 2010 roku. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka organizowała specjalistyczne szkolenia i konferencje w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, controllingu, zarządzania strategicznego oraz rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych. Jednocześnie Spółka nie była wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a celem podejmowanych działań było regularne osiąganie zysku. W odniesieniu do świadczonych usług szkoleniowych Spółka stosowała zwolnienie od podatku od towarów i usług, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.

W związku z powyższym Spółka wystąpiła do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy w świetle przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Spółka była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT od nabytych towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług szkoleniowych.

W ocenie Spółki, zwolnienie od podatku VAT dla usług szkoleniowych, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w zw. z poz. 7 załącznika nr 4 do ww. ustawy, było niezgodne z Dyrektywą VAT. W świetle Dyrektywy VAT usługi szkoleniowe świadczone w warunkach i na zasadach, na jakich świadczyła je Spółka, winny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym Spólka uznała, iż jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych.

W indywidualnej interpretacji Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, wyrażając opinię, że przepisy prawa europejskiego zostały w sposób prawidłowy implementowane do polskiego ustawodawstwa podatkowego, w związku z czym, interpretacja norm krajowego prawa podatkowego nie pozostaje w sprzeczności z tymi przepisami. Minister odmówił Spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego, argumentując, że w omawianej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby świadczenia usług szkoleniowych, czyli warunek związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja Ministra Finansów została jednak uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. (i) Dyrektywy VAT, państwa członkowskie zwalniają z opodatkowania podatkiem od towarów i usług kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Ograniczenie zawarte w tym przepisie ma zatem charakter podmiotowy-przedmiotowy. Zwolnieniu podlegają podmioty prawa publicznego lub inne instytucje, pod warunkiem, że zajmują się kształceniem dzieci lub młodzieży, kształceniem powszechnym lub wyższym, kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem. Należy przy tym podkreślić, że art. 132 umiejscowiony jest w rozdziale 2 zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”. Podobne brzmienie miał przepis art. 13 ust. 1 lit. (i) poprzednio obowiązującej VI Dyrektywy, zawarty w części A art. 13, podobnie zatytułowanej („Zwolnienia niektórych czynności w interesie publicznym”). Można zatem z powodzeniem stwierdzić, że czynności świadczone przez podmioty wymienione w tymże artykule muszą realizować cele publiczne.

Tymczasem w ustawodawstwie polskim całkowicie zwolniono usługi edukacyjne spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W poz.7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT zwolnieniem objęto usługi w zakresie edukacji bez żadnego wyłączenia tych, które są świadczone przez p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę