Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Definicja, wycena oraz opodatkowanie aportu podatkiem od towarów i usług.

Definicja aportu

Aport jest to wkłady niepieniężny, który ustawa o rachunkowości definiuje jako zasób majątkowy o charakterze:

- rzeczowym,

- niematerialnym,

- finansowym z wyjątkiem gotówki i pieniądza bankowego,

który może być uznany za składnik aktywów spółki i spełnia warunki ujmowania w jej bilansie, czyli:

- będzie kontrolowany przez spółkę,

- ma wiarygodnie określoną wartość

- spowoduje w przyszłości wpływ do spółki korzyści ekonomicznych.

Wycena aportu

Kodeks Spółek Handlowych (KSH) nie reguluje zasad wyceny aportu, obowiązek wyceny wnoszonych wkładów spoczywa na wspólnikach. Wartość wnoszonych wkładów wspólnicy określają w umowie spółki i odpowiada ona wartości objętych udziałów. Wspólnicy mogą określić wartość wkładu w sposób dowolny, wynika to ze swobody zawierania umów określonej w Kodeksie Cywilnym (KC). Oznacza to, że wartość wkładu może być zawyżona lub zaniżona.

Jeśli wartość aportu jest wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, to nadwyżka zwiększa kapitał zapasowy.

Jeżeli natomiast zawyżono by znacznie wartość wkładu niepieniężnego w stosunku do jego wartości rynkowej, wówczas doszłoby do sztucznego powiększenia kapitału zakładowego w spółce otrzymującej aport. Dlatego też KSH nakłada w takiej sytuacji wymóg wyrównania spółce brakującej wartości aportu.

Za zawyżenie wartości wkładu odpowiadają solidarnie ze wspólnikiem, który wniósł ten wkład, również członkowie zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru. Oznacza to, że zarówno wspólnik, jak i członkowie zarządu są zobowiązani solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość. Z obowiązku tego nie mogą być oni zwolnieni.

Opodatkowanie aportu podatkiem od towarów i usług

Wniesienie aportem składników przedsiębiorstwa nie stanowiących jego zorganizowanej części (ZCP) jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) przez dostawę towarów o której mowa w art.5 ust.1 pkt.1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oznacza przeniesienie ekonomicznego władztwa nad towarami w taki sposób, aby nabywca mógł nimi dysponować podobnie jak właściciel i w tym aspekcie jest to pojęcie szersze od cywilistyczn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę