Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

16 października 2012

Ustalenie wysokości marży przy sprzedaży samochodu używanego

171

Przy ustalaniu wysokości marży uwzględnia się jedynie wydatki na nabycie pojazdu używanego, natomiast wydatki poniesione w związku z tą sprzedażą m.in. na remont, nie wpływają na podstawę opodatkowania tejże marży.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 31 sierpnia 2012 roku nr IPPP2/443-498/12-6/KOM.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie auto-handlu i dokonuje sprzedaży samochodów używanych na rzecz osób fizycznych prowadzących lub nieprowadzących działalność gospodarczą, nabywanych na podstawie faktury VAT marża od osoby prowadzącej działalność w Polsce, trudniącej się sprowadzaniem aut z krajów Unii Europejskiej, będącej płatnikiem VAT UE. Przy sprzedaży Wnioskodawczyni stosuje procedurę dotyczącą towarów używanych, czyli tzw. opodatkowanie marży, stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy. Przy niektórych samochodach Wnioskodawczyni ponosi wydatki związane z remontem, zakupem części do naprawy.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, w jaki sposób powinna prawidłowo ustalić wysokość marży, przy uwzględnieniu wydatków poniesionych w związku z tą sprzedażą, tj. kosztów remontu, zakupu części do naprawy tych samochodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

W myśl art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie m.in. towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża, stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Jednocześnie ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy nie określają w treści definicji pojęcia „kwota nabycia”. W związku z tym, należy posiłkować się definicjami zawartymi w art. 312 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którymi poprzez:

  • „cenę sprzedaży" – należy rozumieć wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika-pośrednika od nabywcy lub osoby trzeciej, włączając w to subwencje bezpośrednio związane z transakcją, podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę